ویژگی flex در css صفحه آرایی فلکس باکس تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت flex در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی flex در سومین نسخه زبان طراحی سی اس اس یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی flex در css صفحه آرایی فلکس باکس تگ های html

معرفی ویژگی کاربردی flex در زبان طراحی css

توسط خاصیت flex می توانیم آیتم ها یا تگ های html درون یک تگ container پدری ، با حالت Flexbox صفحه آرایی نماییم.

از طریق خاصیت کاربردی flex همچنین می توانیم ۳ ویژگی فلکس باکس را درون این صفت به صورت ترکیبی مختصرنویسی کنیم:

  1. ویژگی flex-grow
  2. ویژگی flex-shrink
  3. ویژگی flex-basis

در حقیقت توسط خصوصیت flex می توانیم آیتم های درونی عنصر کانتینر را در یک عرض و ارتفاع تعریف شده ، ستون بندی و صفحه آرایی کنیم.

نکته مهم

در صورتی که تگ ها یا آیتم های درون تگ container ، انعطاف پذیر نباشند و به عبارتی صفت display در آنها برابر مقدار flex تعیین نشده باشد، خصوصیت flex نیز بی تاثیر خواهد بود. به عبارت دیگر آیتم های درونی در این حالت از صفحه آرایی فلکس باکس بهره مند نخواهند شد.

مقادیر صفت کاربردی flex در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی flex که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار flex-grow
  2. مقدار flex-shrink
  3. مقدار flex-basis
  4. مقدار auto
  5. مقدار initial
  6. مقدار none

مقدار flex-grow درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار flex-grow قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک میزان عددی برای آیتم مورد نظر اضافه کنیم، که به همان میزان عرض آیتم فلکس باکس را چند برابر افزایش دهیم.

مقدار flex-shrink درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار flex-shrink قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک میزان عددی برای آیتم مورد نظر اضافه کنیم، که به همان میزان عرض آیتم فلکس باکس را چند برابر کاهش دهیم.

مقدار flex-basis درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار flex-basis قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک میزان عددی برای ارتفاع اولیه آیتم مورد نظر اضافه کنیم.

این مقدار می تواند براساس مقدار auto ، مقدار inherit و مقدار عددی که می تواند یک ارتفاع براساس واحد % ، پیکسل ، em و سایر واحدها برای عناصر فلکس باکس تعریف کند.

مقدار auto درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم های فلکس باکس براساس مقادیر ۱ ۱ auto تنظیم گردد.

مقدار initial درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html یا آیتم مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی flex در css صفحه آرایی فلکس باکس تگ html

مقدار none درون خاصیت flex در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex را برابر با مقدار none قرار دهیم، یعنی می خواهیم میزان عرض و ارتفاع آیتم های فلکس باکس هیچگونه کاهش یا افزایشی نداشته باشد.

ویژگی flex در css صفحه آرایی فلکس باکس تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت flex از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت flex در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت flex

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت flex در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی flex در css صفحه آرایی فلکس باکس تگ html – اختصاصی سایت آموزی