ویژگی flex-flow در css کنترل جهت و ردیف عناصر Flexbox

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت flex-flow در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی flex-flow در سومین نسخه زبان طراحی سی اس اس یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی flex-wrap در css کنترل جهت و ردیف عناصر Flexbox

معرفی ویژگی کاربردی flex-flow در زبان طراحی css

توسط خاصیت flex-flow می توانیم آیتم ها یا تگ های html درون یک تگ container پدری ، که در حالت فلکس باکس صفحه آرایی می شوند را، چیدمان افقی یا عمودی نموده و یا آنها را کنار هم در یک خط و یا به خط بعدی منتقل نماییم.

خصوصیت کاربردی flex-flow در حقیقت دو ویژگی فلکس باکس را به صورت مختصر نویسی دارد. این ویژگی ها عبارتند از :

 1. ویژگی flex-direction
 2. ویژگی flex-wrap

نکته مهم

در صورتی که تگ ها یا آیتم های درون تگ container ، انعطاف پذیر نباشند و به عبارتی صفت display در آنها برابر مقدار flex تعیین نشده باشد، خصوصیت flex-flow نیز بی تاثیر خواهد بود.

مقادیر صفت کاربردی flex-flow در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی flex-flow که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار flex-direction
 2. مقدار flex-wrap
 3. مقدار initial

مقدار flex-direction درون خاصیت flex-flow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-flow را برابر با مقدار flex-direction قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم هایی را که در حالت فلکس باکس درون تگ container صفحه آرایی شده اند، در چیدمان افقی یا عمودی بیاوریم.

مقادیر قابل استفاده در این حالت عبارتند از :

 1. مقدار row
 2. مقدار row-reverse
 3. مقدار column
 4. مقدار column-reverse
 5. مقدار initial

مقدار flex-wrap درون خاصیت flex-flow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-flow را برابر با مقدار flex-wrap قرار دهیم، یعنی می خواهیم آیتم هایی را که در حالت فلکس باکس درون تگ container صفحه آرایی شده اند، در یک خط کنار هم یا معکوس ، در خط بعدی یا معکوس منتقل نماییم.

برای جلوگیری از بیرون زدگی عنصرهای فلکس باکس این مقدار به کمک شما خواهد آمد.

مقادیر قابل استفاده در این حالت عبارتند از :

 1. مقدار nowrap
 2. مقدار wrap
 3. مقدار wrap-reverse
 4. مقدار initial

به شکل زیر توجه کنید:

ویژگی flex-flow در css کنترل جهت و ردیف عناصر Flexbox

مقدار initial درون خاصیت flex-flow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت flex-flow را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html یا آیتم مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی flex-flow در css کنترل عناصر Flexbox در خط بعد

ویژگی flex-flow در css کنترل جهت و ردیف عناصر Flexbox

بررسی خاصیت flex-flow از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت flex-flow در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت flex-flow

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت flex-flow در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی flex-flow در css کنترل جهت و ردیف عناصر Flexbox – اختصاصی سایت آموزی