ویژگی float در css | ویژگی float در css | صفت float | خاصیت float در css

ویژگی float در css | ویژگی float | صفت float | خاصیت float در css

ویژگی float در css | ویژگی float در css | صفت float | خاصیت float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | صفت float | خاصیت float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css | ویژگی float در css

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی -float- در زبان CSS می پردازیم.

با این خصوصیت می توان یک عنصر را در صفحه به سمت چپ یا راست فشار داد و اجازه داد تا دیگر عناصر اطراف آنرا بپوشانند.

شناور کردن (float) اغلب برای تصاویر استفاده می شود، اما برای کار کردن با layout ها نیز مفید است. (طرح بندی)

شناور کردن یک عنصر در css چگونه است

عناصر فقط در جهت محور X می توانند Float شوند(چپ یا راست).

عناصری که بعد از عنصر float شده آمده است، اطراف آنرا خواهند گرفت.

عناصری که قبل از عنصر float شده آمده است، تأثیری ندارند.

اگر یک عکس به سمت راست فشار داده شود، متن زیر آن، سمت چپ آنرا خواهد گرفت. به مثال زیر توجه کنید:

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

In the paragraph below, we have added an image with style float:right. The result is that the image will float to the right in the paragraph.


This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.
This is some text. This is some text. This is some text.

اگر چندین عنصر float شده را بعد از یکدیگر قرار دهید، در صورت وجود فضای کافی، در نهایت یکی بعد از دیگری قرار خواهد گرفت.

صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css | صفت float | خاصیت float در css

ویژگی float در css | ویژگی float در css | صفت float | خاصیت float در css – اختصاصی سایت آموزی