ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

معرفی ویژگی کاربردی font در زبان طراحی css

توسط خاصیت font می توانیم برخی صفات فونت در زبان سی اس اس را بر روی یک تگ html مختصرنویسی نماییم.

مقادیر صفت کاربردی font در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار font-style
 2. مقدار font-variant
 3. مقدار font-weight
 4. مقدار font-size/line-height
 5. مقدار font-family
 6. مقدار caption
 7. مقدار icon
 8. مقدار menu
 9. مقدار message-box
 10. مقدار small-caption
 11. مقدار status-bar
 12. مقدار initial
 13. مقدار inherit

مقدار font-style درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-style قرار دهیم، یعنی می خواهیم سبک یا استایل فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه نمایش دهیم.

مثال براساس مقدار font-style برای خاصیت font

[html] div {font: italic;} [/html]

مقدار font-variant درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-variant قرار دهیم، یعنی می خواهیم حروف بزرگ انگلیسی با اندازه کوچک تر نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار font-variant برای خاصیت font

[html] div {font: small-caps;} [/html]

مقدار font-weight درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-weight قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه نمایش دهیم.

مثال براساس مقدار font-weight برای خاصیت font

[html] div {font: bold;} [/html]

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

مقدار font-size/line-height درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-size/line-height قرار دهیم، اندازه یک فونت و فاصله خطوط آن را بر روی یک تگ html تعریف نماییم.

بلافاصله بعد از مقدار font-size یا یک اسلش ( / ) می توان مقدار line-height در فونت مربوطه را تعیین نمود.

مثال براساس مقدار font-size/line-height برای خاصیت font

[html] div {font: small/2px;} [/html]

مقدار font-family درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-family قرار دهیم، یعنی می خواهیم نام خانواده فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه مشخص کنیم.

مثال براساس مقدار font-family برای خاصیت font

[html] div {font: Arial;} [/html]

مقدار caption درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی caption قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر دکمه ها و منوهای آبشاری را مشخص کند.

مثال براساس مقدار caption برای خاصیت font

[html] div {font: caption;} [/html]

مقدار icon درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی icon قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر در برچسب های آیکونی را تعیین کند.

مثال براساس مقدار icon برای خاصیت font

[html] div {font: icon;} [/html]

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

مقدار menu درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی menu قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر برای منوهای آبشاری را تعیین نماید.

مثال براساس مقدار menu برای خاصیت font

[html] div {font: menu;} [/html]

مقدار message-box درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی message-box قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر در جعبه های دیالوگ را تعیین کند.

مثال براساس مقدار message-box برای خاصیت font

[html] div {font: message-box;} [/html]

مقدار small-caption درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی small-caption قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر عناوین کوچک را مشخص کند.

مثال براساس مقدار small-caption برای خاصیت font

[html] div {font: small-caption;} [/html]

مقدار status-bar درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی status-bar قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مربوط به نوار حالت پنجره ها را مشخص نماید.

مثال براساس مقدار status-bar برای خاصیت font

[html] div {font: status-bar;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font در زبان css

اگر خاصیت font را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس - سایت آموزی

بررسی خاصیت font از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font در css مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی