ویژگی font در css | مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font در css | مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

معرفی ویژگی کاربردی font در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت font می توانیم برخی صفات فونت در زبان سی اس اس را بر روی یک تگ html مختصرنویسی نماییم.

مقادیر صفت کاربردی font در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 13 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار font-style
 2. مقدار font-variant
 3. مقدار font-weight
 4. مقدار font-size/line-height
 5. مقدار font-family
 6. مقدار caption
 7. مقدار icon
 8. مقدار menu
 9. مقدار message-box
 10. مقدار small-caption
 11. مقدار status-bar
 12. مقدار initial
 13. مقدار inherit

مقدار font-style درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-style قرار دهیم، یعنی می خواهیم سبک یا استایل فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه نمایش دهیم.

مثال براساس مقدار font-style برای خاصیت font

مقدار font-variant درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-variant قرار دهیم، یعنی می خواهیم حروف بزرگ انگلیسی با اندازه کوچک تر نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار font-variant برای خاصیت font

مقدار font-weight درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-weight قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه نمایش دهیم.

مثال براساس مقدار font-weight برای خاصیت font

ویژگی font در css | مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

مقدار font-size/line-height درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-size/line-height قرار دهیم، اندازه یک فونت و فاصله خطوط آن را بر روی یک تگ html تعریف نماییم.

بلافاصله بعد از مقدار font-size یا یک اسلش ( / ) می توان مقدار line-height در فونت مربوطه را تعیین نمود.

مثال براساس مقدار font-size/line-height برای خاصیت font

مقدار font-family درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با مقدار font-family قرار دهیم، یعنی می خواهیم نام خانواده فونت مورد نظر را در تگ html مربوطه مشخص کنیم.

مثال براساس مقدار font-family برای خاصیت font

مقدار caption درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی caption قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر دکمه ها و منوهای آبشاری را مشخص کند.

مثال براساس مقدار caption برای خاصیت font

مقدار icon درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی icon قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر در برچسب های آیکونی را تعیین کند.

مثال براساس مقدار icon برای خاصیت font

ویژگی font در css | مختصر نویسی صفات فونت سی اس اس

مقدار menu درون خاصیت font در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font را برابر با کلمه کلیدی menu قرار دهیم، یعنی می خواهیم سیستم عامل ، فونت مورد نظر برای منوهای آبشاری را تعیین نماید.

مثال براساس مقدار menu برای خاصیت font