ویژگی font-kerning در css فاصله بین حروف طبق kerning

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-kerning در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-kerning در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی font-kerning در زبان طراحی css

توسط خاصیت font-kerning می توانیم فاصله بین حروف یک فونت را براساس مقدار font-kerning در مرورگر کاربر برای تگ html مورد نظر تعریف کنیم.

در حقیقت مرورگر کاربر برای هریک از فونت های استاندارد مقادیر مخصوصی از font-kerning را در خود ذخیره دارد.

به عبارت دیگر تمام فونت های استاندارد دارای مقدار خاصی از font kerning برای فاصله بین حروف خود هستند. که مرورگر کاربر آنها را در خود ذخیره دارد.

نکات مهم

  1. kerning یک استاندارد جهانی جهت کنترل فاصله بین حروف یک فونت است.
  2. برای فونت های غیر استاندارد مقدار kerning تعریف نشده است، لذا در مورد فونت های غیر استاندارد استفاده از خصوصیت font-kerning در سی اس اس بی تاثیر است.

مقادیر صفت کاربردی font-kerning در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-kerning که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار normal
  3. مقدار none

مقدار auto درون خاصیت font-kerning در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-kerning را برابر با مقدار auto قرار دهیم، در این صورت می خواهیم مرورگر کاربر تصمیم بگیرد که اگر فونت مورد نظر دارای مقدار kerning تعریف شده است ، مقدار پیش فرض فاصله بین حروف همان فونت بر روی تگ html مربوطه اعمال خواهد شد.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض صفت font-kerning می باشد.

ویژگی font-kerning در css فاصله بین حروف طبق kerning

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت font-kerning

[html]div{font-kerning: auto;}[/html]

مقدار normal درون خاصیت font-kerning در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-kerning را برابر با normal قرار دهیم، در این صورت به ازای مقدار font-kerning ، فاصله بین حروف مخصوص همان فونت در مرورگر کاربر برای تگ html مربوطه اعمال خواهد شد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت font-kerning

[html]div{font-kerning: normal;}[/html]

مقدار none درون خاصیت font-kerning در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-kerning را برابر با مقدار none تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی font-kerning در css فاصله بین حروف طبق kerning

بررسی خاصیت font-kerning از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-kerning در سومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-kerning

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-kerning در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font-kerning در css فاصله بین حروف طبق kerning

ویژگی font-kerning در css فاصله بین حروف طبق kerning – اختصاصی سایت آموزی