ویژگی font-size در css اندازه فونت در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-size در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-size در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-size در css اندازه فونت در سی اس اس - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی font-size در زبان طراحی css

توسط خاصیت font-size می توانیم اندازه یک فونت را بر روی یک تگ html تعریف نمود.

مقادیر صفت کاربردی font-size در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-size که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۳ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار medium
 2. مقدار xx-small
 3. مقدار x-small
 4. مقدار small
 5. مقدار large
 6. مقدار x-large
 7. مقدار xx-large
 8. مقدار smaller
 9. مقدار larger
 10. مقدار length ( مقدار عددی طولی )
 11. مقدار % ( درصدی )
 12. مقدار initial
 13. مقدار inherit

مقدار medium درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی medium قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه متوسط مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار medium برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: medium;} [/html]

مقدار xx-small درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی xx-small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی خیلی کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار xx-small برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: xx-small;} [/html]

مقدار x-small درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی x-small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار x-small برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: x-small;} [/html]

ویژگی font-size در css اندازه فونت در سی اس اس

مقدار small درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار small برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: small;} [/html]

مقدار large درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار large برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: large;} [/html]

مقدار x-large درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی x-large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار x-large برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: x-large;} [/html]

مقدار xx-large درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی xx-large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی خیلی بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار xx-large برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: xx-large;} [/html]

مقدار smaller درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی نسبی smaller قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه کوچک تر نسبت به فونت تگ html پدر خود محاسبه شود.

مثال براساس مقدار smaller برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: smaller;} [/html]

مقدار larger درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی نسبی larger قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه بزرگ تر نسبت به فونت تگ html پدر خود محاسبه شود.

مثال براساس مقدار larger برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: larger;} [/html]

ویژگی font-size در css  اندازه فونت در سی اس اس

مقدار length ( مقدار عددی طولی ) درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با مقدار length ( مقدار عددی طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر براساس مقادیر عددی همچون px و em و rem و pt و… محاسبه گردد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی طولی ) برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: 10px;} [/html]

مقدار % ( درصدی ) درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با مقدار % ( درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت تگ html ، درصدی نسبت به تگ html پدر محاسبه گردد.

مثال براساس مقدار % ( درصدی ) برای خاصیت font-size

[html] div {font-size: 50%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-size در زبان css

اگر خاصیت font-size را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-size در css | اندازه فونت در سی اس اس

بررسی خاصیت font-size از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-size در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-size

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-size در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font-size در css اندازه فونت در سی اس اس

ویژگی font-size در css اندازه فونت در سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی