ویژگی font-size در css | اندازه فونت در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-size در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-size در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-size در css | اندازه فونت در سی اس اس

معرفی ویژگی کاربردی font-size در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت font-size می توانیم اندازه یک فونت را بر روی یک تگ html تعریف نمود.

مقادیر صفت کاربردی font-size در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-size که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 13 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار medium
 2. مقدار xx-small
 3. مقدار x-small
 4. مقدار small
 5. مقدار large
 6. مقدار x-large
 7. مقدار xx-large
 8. مقدار smaller
 9. مقدار larger
 10. مقدار length ( مقدار عددی طولی )
 11. مقدار % ( درصدی )
 12. مقدار initial
 13. مقدار inherit

مقدار medium درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی medium قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه متوسط مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار medium برای خاصیت font-size

مقدار xx-small درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی xx-small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی خیلی کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار xx-small برای خاصیت font-size

مقدار x-small درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی x-small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار x-small برای خاصیت font-size

ویژگی font-size در css | اندازه فونت در سی اس اس

مقدار small درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی small قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه کوچک مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار small برای خاصیت font-size

مقدار large درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار large برای خاصیت font-size

مقدار x-large درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی x-large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار x-large برای خاصیت font-size

مقدار xx-large درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی xx-large قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه خیلی خیلی بزرگ مخصوص آن فونت نمایش داده شود.

مثال براساس مقدار xx-large برای خاصیت font-size

ویژگی font-size در css | اندازه فونت در سی اس اس

مقدار smaller درون خاصیت font-size در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-size را برابر با کلمه کلیدی نسبی smaller قرار دهیم، یعنی می خواهیم اندازه فونت مورد نظر با اندازه کوچک تر نسبت به فونت تگ html پدر خود محاسبه شود.

مثال براساس مقدار smaller برای خاصیت font-size