ویژگی font-style در css سبک فونت italic و oblique

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-style در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-style در css استایل فونت italic و oblique

معرفی ویژگی کاربردی font-style در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت font-style می توانیم استایل یک فونت استاندارد را به سبک ایتالیک ( خط کج ) ، مورب ( اریب ) و یا نرمال ( عادی ) بر روی یک تگ html تعریف نماییم.

نکات مهم

۱- تمامی فونت های استاندارد دارای هر سه سبک italic و oblique و normal جهت نمایش در مرورگر کاربر بری روی تگ html مربوطه هستند.

۲- در صورتی که برای یک فونت تنها سبک italic در مرورگر کاربر تعریف شده باشد، و از مقدار oblique استفاده گردد، مرورگر کاربر برای نمایش سبک فونت از مقدار italic استفاده می کند.

۳- در صورتی که برای یک فونت تنها سبک oblique در مرورگر کاربر تعریف شده باشد، و از مقدار italic استفاده گردد، مرورگر کاربر برای نمایش سبک فونت از مقدار oblique استفاده می کند.

۴- در صورتی که مرورگر کاربر برای یک فونت هیچ کدام از سبک های italic و oblique را در خود نداشته باشد، در این صورت اگر از هر کدام این سبک ها استفاده شود، مرورگر کاربر به صورت خودکار کاراکتر های آن فونت را به صورت شیب دار و کج تبدیل می کند.

مقادیر صفت کاربردی font-style در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-style که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار italic
  3. مقدار oblique
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی font-style در css سبک فونت italic و oblique

مقدار normal درون خاصیت font-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-style را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم استایل یک فونت را به سبک نرمال ( عادی ) تعریف نماییم.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت font-style می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت font-style

[html] div {font-style: normal;} [/html]

مقدار italic درون خاصیت font-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-style را برابر با مقدار italic قرار دهیم، یعنی می خواهیم استایل یک فونت را به سبک ایتالیک ( خط کج ) تعریف نماییم.

مثال براساس مقدار italic برای خاصیت font-style

[html] div {font-style: italic;} [/html]

ویژگی font-style در css استایل فونت italic و oblique

مقدار oblique درون خاصیت font-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-style را برابر با مقدار oblique قرار دهیم، یعنی می خواهیم استایل یک فونت را به سبک مورب ( اریب ) تعریف نماییم.

مثال براساس مقدار oblique برای خاصیت font-style

[html] div {font-style: oblique;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-style را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-style در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-style را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-style در css سبک فونت italic و oblique

ویژگی font-style در css سبک فونت italic و oblique - سایت آموزی

بررسی خاصیت font-style از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-style در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-style

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-style در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font-style در css سبک فونت italic و oblique – اختصاصی سایت آموزی