ویژگی font-variant در css اندازه حروف بزرگ انگلیسی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-variant در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-variant در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-variant در css اندازه حروف بزرگ انگلیسی

معرفی ویژگی کاربردی font-variant در زبان طراحی css

توسط خاصیت font-variant می توانیم تعیین کنیم که حروف بزرگ انگلیسی با اندازه کوچک تر نمایش داده شود.

نکته مهم

1- این خصوصیت تنها برای زبان انگلیسی و زبان های مشابه که دارای حروف کوچک و بزرگ هستند قابل اجرا می باشد.

2- خصوصیت font-variant تنها برای فونت هایی قابل استفاده است که برای آنها یک مقدار فونت کوچک تر برای حروف بزرگ یا capital تعریف شده باشد.

3- خاصیت جدید font-variant به صورت پیش فرض در مرورگر کاربر تعریف نشده است. لذا اگر برای فونتی مقدار کوچک تری برای کاراکتر های حروف بزرگ یا capital طراحی نشده باشد، صفت font-variant قابل استفاده نیست.

مقادیر صفت کاربردی font-variant در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-variant که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار small-caps
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت font-variant در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-variant را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم حروف بزرگ یا capital انگلیسی با اندازه نرمال برای فونت مورد نظر تعریف گردد.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت font-variant می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت font-variant

مقدار small-caps درون خاصیت font-variant در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-variant را برابر با مقدار small-caps قرار دهیم، یعنی می خواهیم حروف بزرگ یا capital انگلیسی با اندازه مخصوص کوچک تر از نرمال برای فونت مورد نظر تعریف گردد.

مثال براساس مقدار small-caps برای خاصیت font-variant

مقدار initial درون خاصیت font-variant در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-variant را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-variant در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-variant را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-variant در css اندازه حروف بزرگ انگلیسی

بررسی خاصیت font-variant از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-variant در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-variant

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-variant در زبان طراحی سی اس اس