ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت font-weight در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی font-weight در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس

معرفی ویژگی کاربردی font-weight در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت font-weight می توانیم ضخامت یک فونت را که به وزن فونت نیز معروف می باشد، بر روی یک تگ html تعریف نماییم.

مقادیر صفت کاربردی font-weight در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی font-weight که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۷ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار bold
  3. مقدار bolder
  4. مقدار lighter
  5. مقدار ۱۰۰ – ۹۰۰
  6. مقدار initial
  7. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت font-weight در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت کاراکترهای فونت را براساس مقدار نرمال ضخامت آن تعریف نماییم.

مقدار normal به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت font-weight می باشد.

مقدار normal مترادف ضخامت عددی ۴۰۰ برای فونت مربوطه می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت font-weight

[html] div {font-weight: normal;} [/html]

مقدار bold درون خاصیت font-weight در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار bold قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت کاراکترهای فونت را براساس مقدار ضخیم یا bold تعریف نماییم.

مقدار bold مترادف ضخامت عددی ۷۰۰ برای فونت مربوطه می باشد.

مثال براساس مقدار bold برای خاصیت font-weight

[html] div {font-weight: bold;} [/html]

مقدار bolder درون خاصیت font-weight در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار bolder قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت کاراکترهای فونت را براساس مقدار ضخامت به ارث رسیده از والد پدری ، ضخیم تر تعریف نماییم.

مثلا اگر ضخامت فونت تگ html پدر برابر با مقدار ۳۰۰ باشد، مقدار bolder برای آن فونت برابر با مقدار ۴۰۰ خواهد بود.

مثال براساس مقدار bolder برای خاصیت font-weight

[html] div {font-weight: bolder;} [/html]

مقدار lighter درون خاصیت font-weight در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار lighter قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت کاراکترهای فونت را براساس مقدار ضخامت به ارث رسیده از والد پدری ، نازک تر تعریف نماییم.

مثلا اگر ضخامت فونت تگ html پدر برابر با مقدار ۳۰۰ باشد، مقدار lighter برای آن فونت برابر با مقدار ۱۰۰ خواهد بود.

مثال براساس مقدار lighter برای خاصیت font-weight

[html] div {font-weight: lighter;} [/html]

ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس

مقادیر ۱۰۰-۹۰۰ درون خاصیت font-weight در زبان css

اگر خاصیت font-weight را برابر با یکی از مقادیر ۱۰۰ تا ۹۰۰ قرار دهیم، یعنی می خواهیم ضخامت کاراکترهای فونت را براساس این اعداد از پیش تعریف شده مشخص نماییم.

میزان ضخامت کاراکترهای فونت در مقدار ۱۰۰ در نازک ترین حالت خود و در مقدار ۹۰۰ در ضخیم ترین حالت خود قرار می گیرد.

مقدار ۴۰۰ به عنوان مقدار ضخامت نرمال فونت و مقدار ۷۰۰ به عنوان شروع حالت bold یا ضخیم شناخته می شود.

مثال براساس مقدار ۱۰۰-۹۰۰ برای خاصیت font-weight

[html] div {font-weight: 800;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت font-weight در زبان سی اس اس

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت font-weight در زبان css

اگر خاصیت font-weight را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس

ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس

بررسی خاصیت font-weight از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت font-weight در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت font-weight

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت font-weight در زبان طراحی css

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی font-weight در css ضخامت فونت در سی اس اس – اختصاصی سایت آموزی