ویژگی height در css تعیین ارتفاع تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت height در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی height در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی height در css | تعیین ارتفاع در تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی height در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت height می توانیم اندازه ارتفاع محتوا در تگ html مربوطه را مشخص نماییم.

ارتفاع یک تگ html شامل padding ( فاصله درونی در تگ html ) و border ( کادر بیرونی تگ html ) و margin ( فاصله بیرونی تگ html ) نمی شود.

اگر صفت height را برابر با مقدار auto قرار دهیم، تگ html به طور خودکار ارتفاع خود را تنظیم می کند. تا محتوای داخل تگ html به درستی نمایش داده شود.

در صورتی که برای تعریف خصوصیت height از مقدار عددی همچون rem و px و % و… استفاده نماییم، و محتوای تگ html مربوطه از ارتفاع تعیین شده بیشتر باشد، بخشی از محتوای تگ html مربوطه دچار بیرون زدگی یا سرریز خواهد شد، که از طریق خاصیت overflow می توانیم سر ریز شدن تگ html را از ارتفاع تعیین شده کنترل نماییم.

نکته مهم

در صورت استفاده از خصوصیت min-height ( ارتفاع حداقل ) و یا خصوصیت max-height ( ارتفاع حداکثر ) در حقیقت صفت height در صورت استفاده لغو خواهد شد.

مقادیر صفت کاربردی height در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی height که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار % ( مقدار درصدی )
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی height در css تعیین ارتفاع تگ اچ تی ام ال

مقدار auto درون خاصیت height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت height را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم تگ html به طور خودکار ارتفاع خود را تنظیم کند. تا محتوای داخل تگ html به درستی نمایش داده شود.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت height می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت height

[html] div {height: auto;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت height را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین ارتفاع تگ html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت height

[html] div {height: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت height را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به ارتفاع تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت height

[html] div {height: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت height را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت height را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی height در css | تعیین ارتفاع در تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت height از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت height در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت height

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت height در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی height در css تعیین ارتفاع تگ اچ تی ام ال

ویژگی height در css تعیین ارتفاع تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی