ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت left در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی left در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

معرفی ویژگی کاربردی left در زبان طراحی css

توسط خاصیت left می توانیم فاصله از چپ را برای آن دسته از تگ های html که خصوصیت position را گرفته اند، از مبدا آنها تعیین نماییم.

صفاتی همچون left به صفات آفست نیز معروف هستند.

برای یک تگ html که خصوصیت position آن relative باشد، صفت left تعیین کننده فاصله لبه چپ تگ html نسبت به مکان اولیه آن می باشد.

اگر خصوصیت تگ html مورد نظر از نوع absolute باشد، فاصله لبه چپ نسبت به تگ html پدری که حالت relative دارد تعیین می شود.

برای مقدار دهی به صفت left می توانیم از هر واحدی استفاده کنیم. حتی مقدار منفی هم برای استفاده مجاز است.

اگر از مقدار منفی استفاده کنیم، تگ html مورد نظر به سمت راست جابجا خواهد شد. و اگر از مقدار مثبت استفاده شود، تگ html مربوطه به سمت چپ جابجا می شود.

مقادیر صفت کاربردی left در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی left که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length
  3. مقدار %
  4. مقدار initial

مقدار auto درون خاصیت left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت left را برابر با مقدار auto قرار دهیم، در این صورت مکان تگ html وابسته به مقدار خاصیت left خواهد بود.

اما اگر مقدار خاصیت left هم auto باشد، تگ html مورد نظر در راستای افق ، فاصله ای از مکان اولیه اش نخواهد گرفت.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض صفت left می باشد.

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت left

[html]div{left: auto;}[/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت left را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، در این صورت به ازای مقدار طولی منفی یا مثبت ، تگ html مربوطه نسبت به مکان اولیه اش به سمت راست یا چپ جابجا می شود.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت left

[html]div{left: 10px;}[/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت left را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، تگ html مورد نظر نسبت به ارتفاع پدر ، پدربزرگ یا تگ های html اجدادش جابجا خواهد شد.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت left

[html]div{left: 20%;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت left را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت left از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت left در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت left

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت left در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی left در css فاصله از چپ در تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی