ویژگی letter-spacing در css فاصله بین حروف یک کلمه

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت letter-spacing در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی letter-spacing در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی letter-spacing در css فاصله بین حروف یک کلمه

معرفی ویژگی کاربردی letter-spacing در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت letter-spacing می توانیم فاصله بین حروف یک کلمه را بر روی یک تگ html تعریف نماییم.

مقادیر صفت کاربردی letter-spacing در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی letter-spacing که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت letter-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت letter-spacing را برابر با مقدار normal قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر با توجه به فاصله پیش فرض بین حروف یک کلمه این فاصله را تعیین نماید.

مقدار normal مترادف ضخامت عددی ۴۰۰ برای فونت مربوطه می باشد.

مثال براساس مقدار normal برای خاصیت letter-spacing

[html] div {letter-spacing: normal;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی طولی ) درون خاصیت letter-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت letter-spacing را برابر با مقدار length ( مقدار عددی طولی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم براساس یک مقدار عددی طولی که معمولا بر اساس واحد px و یا em می باشد، فاصله بین حروف کلمات را در یک تگ html تعریف نماییم.

نکته مهم

مقادیر مثبت منجر به افزایش فاصله میان حروف یک کلمه و مقادیر منفی موجب کاهش فاصله میان حروف یک کلمه درون تگ html مربوطه خواهد شد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی طولی ) برای خاصیت letter-spacing

[html] div {letter-spacing: -10px;} [/html]

مقدار initial درون خاصیتletter-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت letter-spacing را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت letter-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت letter-spacing را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی letter-spacing در css فاصله بین حروف یک کلمه

ویژگی letter-spacing در css فاصله بین حروف یک کلمه

بررسی خاصیت letter-spacing از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت letter-spacing در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت letter-spacing

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت letter-spacing در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی letter-spacing در css فاصله بین حروف یک کلمه – اختصاصی سایت آموزی