ویژگی line-height در css ارتفاع خطوط متن تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت line-height در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی line-height در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

ویژگی line-height در css ارتفاع خطوط متن تگ html - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی جدید line-height در زبان طراحی css

به کمک خاصیت line-height در CSS1 می توانیم ارتفاع ردیف های یک نوشته را درون یک تگ html مشخص کنیم.

مقادیر صفت جدید line-height در زبان طراحی css

صفت جدید line-height که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار number
  3. مقدار length ( مقدار عددی )
  4. مقدار % ( مقدار درصدی )
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برای یک تگ html برابر با مقدار normal تعریف کنیم، یک ارتفاع نرمال خطوط نوشته برای تگ html مربوطه در نظر گرفته می شود. ( مقدار پیش فرض )

[html] p{ line-height:normal; }[/html]

مقدار number درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برای یک تگ html برابر با مقدار number تعریف کنیم، یک شماره برای اندازه ارتفاع خطوط نوشته تگ html مربوطه در نظر گرفته می شود.

[html] p{ line-height:2; }[/html]

ویژگی line-height در css ارتفاع خطوط متن تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برای یک تگ html برابر با مقدار number تعریف کنیم، یک مقدار عددی اعم از px , pt , cm و … برای اندازه ارتفاع خطوط نوشته تگ html مربوطه در نظر گرفته می شود.

[html] p{ line-height:25px; }[/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برای یک تگ html برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) تعریف کنیم، یک مقدار درصدی ( % ) برای اندازه ارتفاع خطوط نوشته تگ html مربوطه در نظر گرفته می شود.

[html] p{ line-height:20%; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت line-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت line-height را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی line-height در css ارتفاع خطوط متن تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت line-height از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی line-height در زبان css و در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت line-height در زبان طراحی سی اس اس