ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت margin-left در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی margin-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

معرفی ویژگی کاربردی margin-left در زبان طراحی سی اس اس

margin ، فضای بیرونی بین تگ های html را تعیین می کند.

توسط خاصیت margin-left می توانیم عرض فضای خارجی چپ تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت margin ، علاوه بر مقدار مثبت ، مقدار منفی هم می پذیرد.

مقادیر صفت کاربردی margin-left در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی margin-left که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار auto
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت margin-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-left را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای خارجی چپ عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار پیش فرض عددی در خاصیت margin-left ، عدد ۰ می باشد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت margin-left

[html] div {margin-bottom: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت margin-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-left را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای خارجی چپ تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت margin-left

[html] div {margin-bottom: 30%;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت margin-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-left را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر عرض فضای خارجی چپ عنصر html مربوطه را تعیین کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت margin-left

[html] div {margin-bottom: auto;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت margin-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-left را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت margin-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-left را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

بررسی خاصیت margin-left از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت margin-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت margin-left

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت margin-left در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html

ویژگی margin-left در css | فضای خارجی چپ تگ html – اختصاصی سایت آموزی