ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت margin-right در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی margin-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی margin-right در css | فضای خارجی راست تگ html

معرفی ویژگی کاربردی margin-right در زبان طراحی سی اس اس

margin ، فضای بیرونی بین تگ های html را تعیین می کند.

توسط خاصیت margin-right می توانیم عرض فضای خارجی راست تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت margin ، علاوه بر مقدار مثبت ، مقدار منفی هم می پذیرد.

مقادیر صفت کاربردی margin-right در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی margin-right که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار auto
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت margin-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-right را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای خارجی راست عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مقدار پیش فرض عددی در خاصیت margin-right ، عدد ۰ می باشد.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت margin-right

[html] div {margin-right: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت margin-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-right را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای خارجی راست تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت margin-right

[html] div {margin-right: 30%;} [/html]

مقدار auto درون خاصیت margin-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-right را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر کاربر عرض فضای خارجی راست عنصر html مربوطه را تعیین کند.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت margin-right

[html] div {margin-right: auto;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت margin-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-right را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت margin-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت margin-right را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html

ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت margin-right از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت margin-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت margin-right

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت margin-right در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html

ویژگی margin-right در css فضا خارجی راست تگ html – اختصاصی سایت آموزی