ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت min-height در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی min-height در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html

معرفی ویژگی کاربردی min-height در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت min-height می توانیم یک ارتفاع حداقل را برای محتوا در تگ html مربوطه مشخص نماییم.

در صورتی که بخواهیم محدوده ارتفاع محتوای یک تگ html از یک حداقل تعیین شده کمتر نشود، از خصوصیت min-height استفاده می کنیم.

نکات مهم

  1. درصورتی که ارتفاع محتوای یک تگ html ، کوچک تر از مقدار حداقل ارتفاع تعیین شده باشد، خصوصیت min-height پذیرفته می شود.
  2. درصورتی که ارتفاع محتوای یک تگ html ، بزرگ تر از مقدار حداقل ارتفاع تعیین شده باشد، خصوصیت min-height تاثیری نخواهد داشت.
  3. در صورت استفاده از خصوصیت min-height ( ارتفاع حداقل ) استفاده از صفت height هیچ تاثیری نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی min-height در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی min-height که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت min-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-height را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین حداقل ارتفاع عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت min-height

[html] div {min-height: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت min-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-height را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به حداقل ارتفاع عنصر نگهدارنده یا همان پدر عنصر html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت min-height

[html] div {min-height: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت min-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-height را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت min-height در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-height را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html

ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html

بررسی خاصیت min-height از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت min-width در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۲ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت min-height

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت min-height در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی min-height در css تعیین ارتفاع حداقل تگ html – اختصاصی سایت آموزی