ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت min-width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی min-width در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی min-width در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت min-width می توانیم یک عرض حداقل را برای محتوا در تگ html مربوطه مشخص نماییم.

در صورتی که بخواهیم محدوده عرض محتوای یک تگ html از یک حداقل تعیین شده کمتر نشود، از خصوصیت min-width استفاده می کنیم.

نکات مهم

  1. درصورتی که عرض محتوای یک تگ html ، کوچک تر از مقدار حداقل عرض تعیین شده باشد، خصوصیت min-width پذیرفته می شود.
  2. درصورتی که عرض محتوای یک تگ html ، بزرگ تر از مقدار حداقل عرض تعیین شده باشد، خصوصیت min-width تاثیری نخواهد داشت.
  3. در صورت استفاده از خصوصیت min-width ( عرض حداقل ) استفاده از صفت width هیچ تاثیری نخواهد داشت.

مقادیر صفت کاربردی min-width در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی min-width که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت min-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-width را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین حداقل عرض تگ html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت min-width

[html] div {min-width: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت min-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-width را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به حداقل عرض تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت min-width

[html] div {min-width: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت min-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت min-width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت min-width را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html - سایت آموزی

بررسی خاصیت min-width از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت min-width در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۲ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت min-width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت min-width در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html

ویژگی min-width در css تعیین عرض حداقل تگ html – اختصاصی سایت آموزی