ویژگی overflow در css خروج محتوا از مرزهای تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت overflow در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی overflow در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

ویژگی overflow-y در css تگ html خارج مرز بالا و پایین

معرفی و کاربرد ویژگی overflow در زبان طراحی css

به کمک خاصیت overflow می توانیم تعیین نماییم، محتوای عنصر html که خارج از مرز های تگ اچ تی ام ال ( بالا ، پایین ، راست و چپ ) قرار گرفته است، نمایش داده شود یا خیر.

نکات مهم

 1. زمانی که ارتفاع یک تگ html بزرگتر از محتوا باشد، عنصر از مرز سمت بالا و پایین سر ریز می شود.
 2. زمانی که عرض یک تگ html بزرگتر از محتوا باشد، عنصر از مرز سمت چپ و راست سر ریز می شود.
 3. خصوصیت overflow-x تنها در تگ های html بلاک لول قابل استفاده است.
 4. خصوصیت overflow-y تنها در تگ های html بلاک لول قابل استفاده است.
 5. در صورتی که عنصر html عرض ثابتی نداشته باشد، بزرگتر شدن محتوا در تگ html مربوطه علی رغم گسترده شدن تگ html ، منجر به سر ریز شدن محتوای عنصر نخواهد شد.
 6. در صورتی که عنصر html عرض ثابتی داشته باشد، بزرگتر شدن محتوا در تگ html مربوطه منجر به سر ریز شدن محتوای عنصر html درجهت چپ و راست خواهد شد.
 7. در صورتی که عنصر html ارتفاع ثابتی نداشته باشد، بزرگتر شدن محتوا در تگ html مربوطه منجر به سر ریز شدن محتوای عنصر نخواهد شد.
 8. در صورتی که عنصر html ارتفاع ثابتی داشته باشد، بزرگتر شدن محتوا در تگ html مربوطه منجر به سر ریز شدن محتوای عنصر html درجهت بالا و پایین خواهد شد.
 9. خصوصیت overflow-x جهت تعیین نحوه نمایش محتوای عناصر html که خارج از مرز چپ و راست افتادند، کاربرد دارد.
 10. خصوصیت overflow-y جهت تعیین نحوه نمایش محتوای عناصر html که خارج از مرز بالا و پایین افتادند، کاربرد دارد.

مقادیر صفت کاربردی overflow در زبان طراحی سی اس اس

صفت overflow که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار visible
 2. مقدار hidden
 3. مقدار scroll
 4. مقدار auto
 5. مقدار initial
 6. مقدار inherit

مقدار visible درون خاصیت overflow در زبان css

اگر خاصیت overflow را برای یک عنصر html برابر با مقدار visible قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم مقدار پیش فرض خصوصیت برای افزایش محتوای عنصر html اعمال گردد. و منجر به سر ریز شدن محتوای تگ html از مرزهای چپ و راست و بالا و پایین شود.

مقدار visible به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت overflow محسوب می شود.

[html] div{ overflow: visible; }[/html]

ویژگی overflow در css خروج محتوا از مرزهای تگ html

مقدار hidden درون خاصیت overflow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت overflow را برای یک عنصر html برابر با مقدار hidden قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم سرریز شدن محتوای عنصر html در صورت بیرون زدگی طولی و عرضی ناشی از بزرگتر بودن محتوا نسبت به عرض و ارتفاع نمایش داده نشود.

[html] div{ overflow: hidden; }[/html]

مقدار scroll درون خاصیت overflow در زبان css

اگر خاصیت overflow را برای یک عنصر html برابر با مقدار scroll قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم سرریز شدن محتوای عنصر html در صورت بیرون زدگی طولی و عرضی ناشی از بزرگتر بودن محتوا نسبت به عرض و ارتفاع تگ html ، برای تگ html اسکرول بار افقی و عمودی جهت نمایش رسم شود.

[html] div{ overflow: scroll; }[/html]

مقدار auto درون خاصیت overflow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت overflow را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم سرریز شدن محتوای عنصر html در صورت بیرون زدگی طولی و عرضی ناشی از بزرگتر بودن محتوا نسبت به عرض و ارتفاع تگ html ، تا زمانی که به نقطه بیرون زدگی برسیم نمایش داده نشود و در زمان رسیدن به نقطه سرریز ، اسکرول بار افقی و عمودی برای تگ html مربوطه ترسیم گردد.

[html] div{ overflow: auto; }[/html]

مقدار initial درون خاصیت overflow در زبان css

اگر خاصیت overflow را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت overflow در زبان سی اس اس

اگر خاصیت overflow را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی overflow در css خروج محتوا از مرزهای تگ html

بررسی خاصیت overflow از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی overflow در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت overflow در زبان طراحی سی اس اس