ویژگی padding در css | ویژگی padding در css | خاصیت padding در css

ویژگی padding در css | ویژگی padding | خاصیت padding | صفت padding

ویژگی padding در css | ویژگی padding | خاصیت padding در css | ویژگی padding | ویژگی padding

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی -padding- در زبان CSS می پردازیم.

خصوصیت padding فضای خالی بین محتوی و لبه های یک عنصر را تنظیم می کند، رنگ پس زمینه این فضا از رنگ پس زمینه عنصر پیروی می کند.

می توان اندازه آن را برای ضلع های مختلف ( بالا، راست، پایین و چپ ) به صورت کلی و یا جزء به جزء تعیین نمود.

مقادیر ممکن خاصیت Padding

خصوصیات مربوط به حاشیه ممکن است به صورت زیر مقداردهی شوند:

ValueDescription
lengthیک حاشیه ثابت تعریف می شود (px, pt, em)
%درصدی از عنصر برای حاشیه درنظر گرفته می شود.

در CSS این امکان وجود دارد که مقدار خاصیت padding را برای اضلاع مختلف به صورت جداگانه تنظیم نمود:

برای مختصر نویسی و کوتاه شدن کد، می توانید همه چهار ضلع یک عنصر را در یک خصوصیت تعریف کنید، برای این منظور از خاصیت padding استفاده کنید:

خاصیت padding از یک تا چهار مقدار می تواند داشته باشد:

 1. padding:25px 50px 75px 100px;
  • حاشیه بالا ۲۵ پیکسل
  • حاشیه راست ۵۰ پیکسل
  • حاشیه پایین ۷۵ پیکسل
  • حاشیه چپت ۱۰۰ پیکسل
 2. padding:25px 50px 75px;
  • حاشیه بالا ۲۵ پیکسل
  • حاشیه راست و چپ ۵۰ پیکسل
  • حاشیه پایین ۷۵ پیکسل
 3. padding:25px 50px;
  • حاشیه بالا و پایین ۲۵ پیکسل
  • حاشیه راست و چپ ۵۰ پیکسل
 4. padding:25px;
  • حاشیه بالا، راست، پایین و چپ ۲۵ پیکسل

کلیه خواص مربوط به ویژگی یا خاصیت padding

خصوصیتتوضیحات
paddingحاشیه های اطراف محتوای یک عنصر را به صورت مختصر مشخص می کند.
padding-bottomحاشیه پایین محتوای یک عنصر را مشخص می کند.
padding-leftحاشیه چب محتوای یک عنصر را مشخص می کند.
padding-rightحاشیه راست محتوای یک عنصر را مشخص می کند.
padding-topحاشیه بالای محتوای یک عنصر را مشخص می کند.

ویژگی padding در css | ویژگی padding در css | خاصیت padding در css – اختصاصی سایت آموزی