ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت padding-left در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی padding-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html

معرفی ویژگی کاربردی padding-left در زبان طراحی سی اس اس

padding در یک تگ html ، فضای بین محتوا و حاشیه یا border یک تگ html را تعیین می کند.

توسط خاصیت padding-left می توانیم عرض فضای داخلی چپ تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت padding ، مقدار منفی نمی پذیرد و تنها مقادیر مثبت مجاز است.

مقادیر صفت کاربردی padding-left در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی padding-left که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت padding-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-left را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای داخلی چپ عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت padding-left

[html] div {padding-left: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت padding-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-left را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای داخلی چپ تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت padding-left

[html] div {padding-left: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت padding-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-left را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت padding-left در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-left را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html

ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html

بررسی خاصیت padding-left از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت padding-left در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت padding-left

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت padding-left در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html

ویژگی padding-left در css فضای داخلی چپ تگ html – اختصاصی سایت آموزی