ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت padding-right در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگیpadding-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html

معرفی ویژگی کاربردی padding-left در زبان طراحی سی اس اس

padding در یک تگ html ، فضای بین محتوا و حاشیه یا border یک تگ html را تعیین می کند.

توسط خاصیت padding-right می توانیم عرض فضای داخلی راست تگ html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت padding ، مقدار منفی نمی پذیرد و تنها مقادیر مثبت مجاز است.

مقادیر صفت کاربردی padding-right در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی padding-right که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت padding-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-right را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای داخلی راست عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت padding-right

[html] div {padding-right: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت padding-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-right را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای داخلی راست تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت padding-right

[html] div {padding-right: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت padding-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-right را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت padding-right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-right را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html

بررسی خاصیت padding-right از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت padding-right در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت padding-right

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت padding-right در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html

ویژگی padding-right در css فضای داخلی راست تگ html – اختصاصی سایت آموزی