ویژگی padding-top در css فضای داخلی بالا در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت padding-top در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی padding-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی padding-top در css فضای داخلی بالا در تگ html

معرفی ویژگی کاربردی padding-top در زبان طراحی سی اس اس

padding در یک تگ html ، فضای بین محتوا و حاشیه یا border یک تگ html را تعیین می کند.

توسط خاصیت padding-top می توانیم عرض فضای داخلی بالا در عنصر html را مشخص نماییم.

نکته مهم

خصوصیت padding ، مقدار منفی نمی پذیرد و تنها مقادیر مثبت مجاز است.

مقادیر صفت کاربردی padding-top در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی padding-top که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، 4 مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

ویژگی padding-top در css فضای داخلی بالا در تگ html

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت padding-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-top را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض فضای داخلی بالا در عنصر html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت padding-top

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت padding-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-top را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض فضای داخلی بالا در عنصر نگهدارنده یا همان پدر عنصر html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت padding-top

مقدار initial درون خاصیت padding-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-top را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت padding-top در زبان سی اس اس

اگر خاصیت padding-top را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی padding-top در css فضای داخلی بالا در تگ html

ویژگی padding-top در css فضای داخلی بالا در تگ html

بررسی خاصیت padding-top از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت padding-top در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت padding-top

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت padding-top در زبان طراحی سی اس اس