ویژگی position در css | خاصیت position در css | صفت position

ویژگی position در css | خاصیت position در css | صفت position

ویژگی position در css | خاصیت position در css | صفت position | خاصیت position در css | خاصیت position در css | صفت position | صفت position | خاصیت position در css | خاصیت position در css | خاصیت position در css | ویژگی position در css | ویژگی position در css | خاصیت position در css | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position | صفت position

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل ویژگی -position- در زبان CSS می پردازیم.

گاهی اوقات شما احتیاج دارید که یک عنصر رو در یک مکان قرار بدید و اون رو از نظر موقعیت بصورت پیکسلی تنظیم کنید . یا نیاز دارید چند لایه یا عنصر رو روی هم قرار بدید که در این مواقع از خاصیت position در css استفاده می کنید . زمانی که از position استفاده می کنید میتونید توسط خاصیت های right , left , top , bottom عنصر رو در موقعیت های راست ، چپ ، بالا ، پایین تنظیم کنید .

مقادیر خاصیت Position در css

برای خاصیت position در css شما میتونید از مقادیر زیر استفاده کنید :

Static درون ویژگی position در css :

مقدار پیشفرض position هست و زمانی که بخواین یک position رو خنثی کنید اون رو برابر با static قرار میدید .

Relative درون ویژگی position در css :

زمانی که می خواهید خاصیت های right , left , top , bottom را بکار ببرید از این مقدار استفاده کنید. همچنین این مقدار رو برای عنصر والدِ عنصر فرزندی قرار میدهید که مقدار position آن عنصر فرزند absolute باشد.

Absolute درون ویژگی position در css :

زمانی که از این مقدار استفاده می کنید ، عنصر در گوشه ی کادر عنصر والد قرار میگیره ( عنصر والدی که مقدار relative رو داشته باشه ) در صورتی که عناصر والد اون خاصیت position در css و یا مقدار relative رو نداشته باشند ، عنصر مورد نظر body رو عنصر والد در نظر میگیره و گوشه ی کادر صفحه قرار میگیره . همچنین عنصری که مقدار absolute رو داره روی همه ی عناصر قرار میگیره . اگر چند عنصر این مقدار رو داشته باشند با z-index ترتیب قرارگیری عناصر روی هم رو تعیین می کنید .

ویژگی position در css | خاصیت position در css

Fixed درون ویژگی position در css :

اگر بخواین یک عنصر رو بصورت ثابت در صفحه قرار بدید از این مقدار استفاده می کنید . این عنصر نسبت به پنجره ی مرورگر ثابت قرار میگیره ؛ حتی با اسکرول صفحه هم عنصر حرکت نمیکند و ثابت باقی میماند .

Initial درون ویژگی position در css :

مقدار پیشفرض را طبق والد پدر در نظر میگیرد.

Inherit در ویژگی position در css :

مقدار عنصر والد رو به عنصر فرزند اختصاص میده ، مثلا اگر عنصر والد مقدار absolute داشته باشه ، عنصر فرزند هم مقدار inherit داشته باشه ، مقدار absolute رو از عنصر والد به ارث میبره .

خاصیت های Top , Right , Bottom , Left

در صورتی که بخواین این خاصیت ها رو بکار ببرید ، حتما باید خاصیت position در css رو استفاده کنید .

برای کار با این خاصیت ها بصورت معمولی از position با مقدار relative استفاده می کنیم .

Top درون ویژگی position در css :

فاصله عنصر را از بالا تنظیم می کند که می توانید از مقیاس px , % و … استفاده کنید .

Right درون ویژگی position در css :

فاصله عنصر را از راست تنظیم می کند که می توانید از مقیاس px , % و … استفاده کنید .

ویژگی position در css | خاصیت position در css

Bottom درون ویژگی position در css :

فاصله عنصر را از پایین تنظیم می کند که می توانید از مقیاس px , % و … استفاده کنید .

Left درون صفت position در css :

فاصله عنصر را از چپ تنظیم می کند که می توانید از مقیاس px , % و … استفاده کنید .

ویژگی position در css | خاصیت position در css | صفت position – اختصاصی سایت آموزی