ویژگی quotes در css تعیین نوع کوتیشن درون تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت quotes در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی quotes در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

ویژگی quotes در css تعیین نوع کوتیشن درون تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی quotes در زبان طراحی css

به کمک خاصیت quotes می توانیم با ایجاد مقادیر رشته ای ، نوع یا علامت کوتیشن را که درون یک عنصر html مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی quotes در زبان طراحی سی اس اس

صفت quotes که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار string string string string
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت quotes در زبان سی اس اس

اگر خاصیت quotes را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم هیچ نوع علامت کوتیشن باز و بسته ای را برای تگ html مربوطه تعیین نکنیم.

[html] div{ quotes: none; }[/html]

مقدار string string string string درون خاصیت quotes در زبان سی اس اس

اگر خاصیت overflow را برای یک عنصر html برابر با مقدار string string string string قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم با مقادیر رشته ای نوع علامت کوتیشن را برای عنصر html تعیین نماییم.

[html]<div>This is a quote inside a quote</div>[/html]

[html] div{ quotes: ‘‹’ ‘›’ ‘«’ ‘»’; }[/html]

ویژگی quotes در css تعیین نوع کوتیشن درون تگ html

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

<This is a «quote» inside a quote>

مقدار initial درون خاصیت quotes در زبان css

اگر خاصیت quotes را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت quotes در زبان سی اس اس

اگر خاصیت quotes را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی quotes در css تعیین نوع کوتیشن درون تگ html

بررسی خاصیت quotes از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی quotes در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

معرفی انواع نشان های علامت نقل قول در زبان طراحی سی اس اس

بررسی ساختاری خصوصیت quotes در زبان طراحی سی اس اس