ویژگی resize در css تغییر اندازه تگ html توسط کاربر

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت resize در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی resize در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی resize در css تغییر اندازه تگ html توسط کاربر

معرفی و کاربرد ویژگی resize در زبان طراحی css

به کمک خاصیت resize می توانیم اندازه تگ های html که قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر دارند را تغییر دهیم.

با استفاده از خصوصیت resize در css می‌توان به تمامی عناصر بلاک لول ، عناصر جایگزین و سلول های یک جدول ، قابلیت تغییر اندازه را داد.

نکات مهم

خصوصیت resize تنها در زمانی کار می کند که خاصیت overflow در آن تگ html دارای مقداری غیر از visible باشد.

اگر مقدار خصوصیت overflow در جهت های مختلف ( overflow-x و overflow-y ) متفاوت باشد، خاصیت resize فقط در آن جهت اعمال می شود که مقدار غیر از visible باشد.

مقادیر صفت کاربردی resize در زبان طراحی سی اس اس

صفت resize که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار none
  2. مقدار both
  3. مقدار horizontal
  4. مقدار vertical
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار none درون خاصیت resize در زبان css

اگر خاصیت resize را برای یک عنصر html برابر با مقدار none قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه قابلیت تغییر اندازه توسط کاربر نداشته باشد.

مقدار none به عنوان مقدار پیش فرض خاصیت resize محسوب می شود.

[html] div{ resize: none; }[/html]

مقدار both درون خاصیت resize در زبان سی اس اس

اگر خاصیت resize را برای یک عنصر html برابر با مقدار both قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه هم از نظر ارتفاع و هم از نظر عرض توسط کاربر قابل تغییر باشد.

[html] div{ resize: both; }[/html]

مقدار horizontal درون خاصیت resize در زبان css

اگر خاصیت resize را برای یک عنصر html برابر با مقدار horizontal قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه به صورت عمودی از نظر عرض توسط کاربر قابل تغییر باشد.

[html] div{ resize: horizontal; }[/html]

مقدار vertical درون خاصیت resize در زبان سی اس اس

اگر خاصیت resize را برای یک عنصر html برابر با مقدار vertical قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم تگ html مربوطه به صورت افقی از نظر ارتفاع توسط کاربر قابل تغییر باشد.

[html] div{ resize: vertical; }[/html]

ویژگی resize در css تغییر اندازه تگ html توسط کاربر

مقدار initial درون خاصیت resize در زبان css

اگر خاصیت resize را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت resize در زبان سی اس اس

اگر خاصیت resize را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی resize در css تغییر اندازه تگ html توسط کاربر

بررسی خاصیت resize از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی resize در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت resize در زبان طراحی سی اس اس