ویژگی right در css فاصله از راست تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت right در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی right در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

ویژگی right در css فاصله از راست تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی right در زبان طراحی css

توسط خاصیت right می توانیم فاصله از راست را برای آن دسته از تگ های html که خصوصیت position را گرفته اند، از مبدا آنها تعیین نماییم.

صفاتی همچون right به صفات آفست نیز معروف هستند.

برای یک تگ html که خصوصیت position آن relative باشد، صفت right تعیین کننده فاصله لبه راست تگ html نسبت به مکان اولیه آن می باشد.

اگر خصوصیت تگ html مورد نظر از نوع absolute باشد، فاصله لبه راست نسبت به تگ html پدری که حالت relative دارد تعیین می شود.

برای مقدار دهی به صفت right می توانیم از هر واحدی استفاده کنیم. حتی مقدار منفی هم برای استفاده مجاز است.

اگر از مقدار منفی استفاده کنیم، تگ html مورد نظر به سمت چپ جابجا خواهد شد. و اگر از مقدار مثبت استفاده شود، تگ html مربوطه به سمت راست جابجا می شود.

مقادیر صفت کاربردی right در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی right که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length
  3. مقدار %
  4. مقدار initial

مقدار auto درون خاصیت right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت right را برابر با مقدار auto قرار دهیم، در این صورت مکان تگ html وابسته به مقدار خاصیت right خواهد بود.

اما اگر مقدار خاصیت right هم auto باشد، تگ html مورد نظر در راستای افق ، فاصله ای از مکان اولیه اش نخواهد گرفت.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض صفت right می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت right

[html]div{right: auto;}[/html]

مقدار length ( مقدار طولی ) درون خاصیت right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت right را برابر با مقدار length ( مقدار طولی ) قرار دهیم، در این صورت به ازای مقدار طولی منفی یا مثبت ، تگ html مربوطه نسبت به مکان اولیه اش به سمت راست یا چپ جابجا می شود.

مثال براساس مقدار length ( مقدار طولی ) برای خاصیت right

[html]div{right: 10px;}[/html]

ویژگی right در css فاصله از راست در تگ اچ تی ام ال

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت right را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، تگ html مورد نظر نسبت به ارتفاع پدر ، پدربزرگ یا تگ های html اجدادش جابجا خواهد شد.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت right

[html]div{right: 20%;}[/html]

مقدار initial درون خاصیت right در زبان سی اس اس

اگر خاصیت right را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت همان مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

ویژگی right در css فاصله از راست تگ اچ تی ام ال

ویژگی right در css فاصله از راست در تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت right از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت right در دومین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت right

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت right در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی right در css فاصله از راست تگ اچ تی ام ال

ویژگی right در css فاصله از راست تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی