ویژگی table-layout در css تغییر الگوریتم چیدمان جدول

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت table-layout در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی table-layout در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

ویژگی table-layout در css تغییر الگوریتم چیدمان جدول

معرفی و کاربرد ویژگی table-layout در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت table-layout در CSS2 می توانیم الگوریتم یا چارت ستون های یک جدول html را از حالت پیش فرض تغییر دهیم.

مقادیر صفت کاربردی table-layout در زبان طراحی سی اس اس

صفت table-layout که در زبان طراحی CSS2 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار fixed
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار auto درون خاصیت table-layout در زبان سی اس اس

اگر خاصیت table-layout را برای یک عنصر html برابر با مقدار auto قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم مرورگر حالت پیش فرض چارت یا الگوریتم جدول را نمایش دهد.

در حالت پیش فرض الگوریتم یک جدول html به این ترتیب است که ، عرض ستون جدول html ، معادل عریض ترین سلول جدول است.

لذا در حالت پیش فرض الگوریتم ایجاد چیدمان سلول ها و ردیف های جدول کند است. و دلیلش این است که قبل از مشخص شدن چیدمان نهایی سلول ها بایستی محتوای همه سلول ها خوانده شود. تا زمانی که عریض ترین سلول هم بدست بیاید.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت table-layout محسوب  می شود.

[html] table {table-layout: auto;} [/html]

ویژگی table-layout در css تغییر الگوریتم چیدمان جدول

مقدار fixed درون خاصیت table-layout در زبان سی اس اس

اگر خاصیت table-layout را برای یک عنصر html برابر با مقدار fixed قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم چارت یا الگوریتم جدول را به صورت ثابت و غیر پیش فرض چیدمان کنیم.

در این حالت ثابت وضعیت چیدمان جدول html به ترتیب زیر خواهد بود:

  1. چیدمان افقی جدول html فقط به عرض جدول و عرض ستون ها وابسته است، و ارتباطی با محتوای سلول ها ندارد.
  2. مرورگر این نوع جدول ثابت را سریعتر از چیدمان اتوماتیک یا پیش فرض چیدمان می کند.
  3. مرورگر به محض دریافت اولین ردیف ، شروع به نمایش جدول می کند.

[html] table {table-layout: fixed;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت table-layout در زبان سی اس اس

اگر خاصیت table-layout را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت table-layout در زبان سی اس اس

اگر خاصیت table-layout را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی table-layout در css تغییر الگوریتم چیدمان جدول

بررسی خاصیت table-layout از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی table-layout در دومین نسخه این زبان طراحی یعنی css2 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت table-layout در زبان طراحی سی اس اس