ویژگی text-align در css چیدمان نوشته در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-align در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-align در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

ویژگی text-align در css چیدمان نوشته در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-align در زبان طراحی css

به کمک خاصیت text-align می توانیم نحوه چیدمان متن عنصر اچ تی ام ال را درون سند html در موقعیت راست ، چپ ، وسط و یا تراز راست و چپ مشخص نماییم.

مقادیر صفت کاربردی text-align در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-align که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۶ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار left
  2. مقدار right
  3. مقدار center
  4. مقدار justify
  5. مقدار initial
  6. مقدار inherit

مقدار left درون خاصیت text-align در زبان css

اگر خاصیت text-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار left قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم چیدمان متن تگ html در سمت چپ قرار گیرد.

[html] div{ text-align: left; }[/html]

مقدار right درون خاصیت text-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار right قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم چیدمان متن تگ html در سمت راست قرار گیرد.

[html] div{ text-align: right; }[/html]

مقدار center درون خاصیت text-align در زبان css

اگر خاصیت text-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار center قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم چیدمان متن تگ html در وسط قرار گیرد.

[html] div{ text-align: center;}[/html]

مقدار justify درون خاصیت text-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار justify قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم چیدمان متن تگ html با تراز چپ و راست قرار گیرد.

[html] div{ text-align: justify; }[/html]

ویژگی text-align در css چیدمان نوشته در تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-align در زبان css

اگر خاصیت text-align را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-align را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی text-align در css چیدمان نوشته در تگ html

بررسی خاصیت text-align از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی text-align در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-align در زبان طراحی سی اس اس