ویژگی text-indent در css میزان تورفتگی متن در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد خاصیت text-indent در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی کاربردی text-indent در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

ویژگی text-indent در css میزان تورفتگی متن در تگ html

ویژگی text-indent در css میزان تورفتگی متن در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی text-indent در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت text-indent می توانیم میزان تورفتگی نوشته در تگ html را درون سند html تعیین نماییم.

مقادیر صفت کاربردی text-indent در زبان طراحی سی اس اس

صفت text-indent که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار length ( مقدار عددی )
  2. مقدار % ( مقدار درصدی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت text-indent در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-indent را برای یک عنصر html برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم جهت تعیین میزان تورفتگی نوشته در عنصر html یک عدد براساس واحد px ، cm ، em ، pt و… تعیین نماییم.

[html] div{ text-indent: 10px; }[/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت text-indent در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-indent را برای یک عنصر html برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم جهت تعیین میزان تورفتگی نوشته در عنصر html یک مقدار درصدی تعیین نماییم.

[html] div{ text-indent: 10%; }[/html]

ویژگی text-indent در css میزان تورفتگی متن در تگ html

مقدار initial درون خاصیت text-indent در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-indent را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت text-indent در زبان سی اس اس

اگر خاصیت text-indent را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی text-indent در css میزان تورفتگی متن در تگ html

بررسی خاصیت text-indent از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی text-indent در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت text-indent در زبان طراحی سی اس اس