ویژگی vertical-align در css ترازبندی عناصر اینلاین html

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت vertical-align در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی vertical-align در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

ویژگی vertical-align در css ترازبندی عناصر اینلاین html

معرفی و کاربرد ویژگی vertical-align در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت vertical-align در CSS1 می توانیم عناصردرون خطی یا اینلاین html را در راستای عمود ترازبندی نماییم.

عناصر اینلاین می توانند شامل صفت display در دو حالت inline و یا inline-block باشند. تگ های html درون خطی مانند تگ span و تگ a و… می باشند.

به شکل پیش فرض تمام عناصر درون خطی در html در کنار یکدیگر در یک خط نسبت به مبنای هر عنصر ترازبندی می شوند.

از طریق خصوصیت vertical-align شما می توانید این حالت پیش فرض را تغییر دهید. تراز عناصر اینلاین html را خودتان مدیریت کنید.

مقادیر صفت کاربردی vertical-align در زبان طراحی css

صفت vertical-align که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۱۲ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

 1. مقدار baseline
 2. مقدار length ( مقدار عددی )
 3. مقدار % ( مقدار درصدی )
 4. مقدار sub
 5. مقدار super
 6. مقدار top
 7. مقدار text-top
 8. مقدار middle
 9. مقدار bottom
 10. مقدار text-bottom
 11. مقدار initial
 12. مقدار inherit

مقدار baseline درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار baseline قرار دهیم، می خواهیم همان مقدار پیش فرض و اولیه عنصر اینلاین html که خط مبنای عنصر را با خط مبنای عنصر html کناری در یک خط تراز می کند.

مقدار baseline به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت vertical-align محسوب می شود.

[html] img {vertical-align: baseline;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، اگر مقدار مثبت تعیین کنیم خط تراز نسبت به خط مبنا به همان مقدار به سمت بالا می رود.

اما اگر مقدار منفی تعیین نماییم خط تراز به همان مقدار به سمت پایین خط مبنا حرکت می کند. مقدار صفر خط تراز را در موقعیت خط مبنا قرار می دهد.

[html] img {vertical-align: 10px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، مشابه مقدار عددی خواهد بود. اگر مقدار درصدی مثبت تعیین کنیم خط تراز نسبت به خط مبنا به همان مقدار به سمت بالا می رود. اما اگر مقدار درصدی منفی تعیین نماییم خط تراز به همان مقدار به سمت پایین خط مبنا حرکت می کند.

[html] img {vertical-align: -30%;} [/html]

مقدار sub درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت white-space را برای یک عنصر html برابر با مقدار sub قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم خط مبنای عنصر اینلاین html تا موقعیت پایین‌ نویس پایین بیاید.

[html] img {vertical-align: sub;} [/html]

مقدار super درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار super قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم خط مبنای عنصر اینلاین html تا موقعیت بالا نویس بالا بیاید.

[html] img {vertical-align: super;} [/html]

مقدار top درون خاصیت vertical-align در زبان css

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار top قرار دهیم، بالای عنصر اینلاین html را با بالاترین لبه خط موجود یکی می کند.

[html] img {vertical-align: top;} [/html]

مقدار text-top درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار text-top قرار دهیم، بالای عنصر اینلاین html را با خط بالای حروف محتوا یکی می کند.

[html] img {vertical-align: text-top;} [/html]

مقدار middle درون خاصیت vertical-align در زبان css

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار middle قرار دهیم، پایین عنصر اینلاین html را با خط پایین حروف محتوا یکی می کند.

[html] img {vertical-align: middle;} [/html]

ویژگی vertical-align در css ترازبندی عناصر اینلاین html

مقدار bottom درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار bottom قرار دهیم، پایین عنصر اینلاین html را با پایین ترین لبه خط موجود یکی می کند.

[html] img {vertical-align: bottom;} [/html]

مقدار text-bottom درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برای یک عنصر html برابر با مقدار text-bottom قرار دهیم،

[html] img {vertical-align: text-bottom;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت vertical-align در زبان سی اس اس

اگر خاصیت vertical-align را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت vertical-align در زبان css

اگر خاصیت vertical-align را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی vertical-align در css ترازبندی عناصر اینلاین html

بررسی خاصیت vertical-align از نظر نسخه زبان طراحی css

ویژگی کاربردی vertical-align در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت vertical-align در زبان طراحی سی اس اس