ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی قصد داریم در مورد صفت width در زبان css توضیحاتی را ارائه نماییم.

ویژگی width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS1 معرفی شده است.

ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی ویژگی کاربردی width در زبان طراحی سی اس اس

توسط خاصیت width می توانیم اندازه عرض محتوا در تگ html مربوطه را مشخص نماییم.

عرض یک تگ html شامل padding ( فاصله  در تگ html ) و border ( کادر بیرونی تگ html ) و margin ( فاصله بیرونی تگ html ) نمی شود.

اگر صفت width را برابر با مقدار auto قرار دهیم، در مرورگر کاربر ، تگ html به طور خودکار عرض خود را تنظیم می کند. تا محتوای داخل تگ html به درستی نمایش داده شود.

در صورتی که برای تعریف خصوصیت width از مقدار عددی همچون rem و px و % و… استفاده نماییم، و محتوای تگ html مربوطه از عرض تعیین شده بیشتر باشد، بخشی از محتوای تگ html مربوطه دچار بیرون زدگی یا سرریز خواهد شد، که از طریق خاصیت overflow می توانیم سر ریز شدن تگ html را از عرض تعیین شده کنترل نماییم.

نکته مهم

در صورت استفاده از خصوصیت min-width ( عرض حداقل ) و یا خصوصیت max-width ( عرض حداکثر ) در حقیقت صفت width در صورت استفاده لغو خواهد شد.

مقادیر صفت کاربردیwidth در زبان طراحی سی اس اس

صفت کاربردی width که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۵ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار auto
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار % ( مقدار درصدی )
  4. مقدار initial
  5. مقدار inherit

ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال

مقدار auto درون خاصیت width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت width را برابر با مقدار auto قرار دهیم، یعنی می خواهیم در مرورگر کاربر ، تگ html مربوطه به طور خودکار عرض خود را تنظیم کند. تا محتوای داخل تگ html به درستی نمایش داده شود.

مقدار auto به عنوان مقدار پیش فرض خصوصیت width می باشد.

مثال براساس مقدار auto برای خاصیت width

[html] div {width: auto;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت width را برابر با مقدار length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم یک مقدار عددی اعم از rem و px و cm و… جهت تعیین عرض تگ html مربوطه مشخص نماییم.

مثال براساس مقدار length ( مقدار عددی ) برای خاصیت width

[html] div {width: 20px;} [/html]

مقدار % ( مقدار درصدی ) درون خاصیت width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت width را برابر با مقدار % ( مقدار درصدی ) قرار دهیم، یعنی می خواهیم مرورگر ، مقدار درصدی را نسبت به عرض تگ نگهدارنده یا همان پدر تگ html مربوطه تعیین کند.

مثال براساس مقدار % ( مقدار درصدی ) برای خاصیت width

[html] div {width: 30%;} [/html]

مقدار initial درون خاصیت width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت width را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت width در زبان سی اس اس

اگر خاصیت width را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال

ویژگی width در css | تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال

بررسی خاصیت width از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

خصوصیت width در اولین نسخه زبان طراحی css یعنی CSS۱ معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت width

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از خاصیت width در زبان طراحی سی اس اس

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال

ویژگی width در css تعیین عرض در تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی