ویژگی word-spacing در css فاصله بین کلمات در تگ html

در این مقاله از سایت آموزی به بررسی و تحلیل خاصیت word-spacing در زبان CSS می پردازیم. ویژگی کاربردی word-spacing در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی word-spacing در زبان طراحی سی اس اس

از خاصیت word-spacing در CSS3 جهت تعیین فاصله بین کلمات متن در یک تگ اچ تی ام ال استفاده می شود.

برای میزان فاصله بین کلمات در تگ html یک مقدار پیش فرض تعیین شده است، در صورت استفاده از خصوصیت word-spacing می توانیم این مقدار پیش فرض را تغییر دهیم.

خصوصیت word-spacing فقط برای فاصله بین کلمات در تگ اچ تی ام ال کاربرد ندارد، بلکه در تعیین فاصله بین عناصر inline و inline-block هم می توان از این ویژگی بهره برد.

مقادیر صفت کاربردی word-spacing در زبان طراحی سی اس اس

صفت word-spacing که در زبان طراحی CSS1 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار length ( مقدار عددی )
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت word-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-spacing را برای یک عنصر html برابر با مقدار normal قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم جهت تعیین فاصله بین کلمات در تگ اچ تی ام ال مربوطه مرورگر اینترنتی تصمیم بگیرد.

در واقع مقدار normal در خاصیت word-spacing به عنوان مقدار پیش فرض محسوب می شود.

[html] p {word-spacing: normal;} [/html]

مقدار length ( مقدار عددی ) درون خاصیت word-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-spacing را برای یک عنصر html برابر با length ( مقدار عددی ) قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم میزان فاصله بین کلمات در تگ اچ تی ام ال مربوطه را برحسب واحدهایی مثل px و pt و em و cm و … تعیین نماییم.

[html] p {word-spacing: 1.6 em;} [/html]

ویژگی word-spacing در css فاصله بین کلمات در تگ html

مقدار initial درون خاصیت word-spacing در زبان css

اگر خاصیت word-spacing را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت word-spacing در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-spacing را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی word-spacing در css فاصله بین کلمات در تگ html

بررسی خاصیت word-spacing از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی word-spacing در اولین نسخه این زبان طراحی یعنی css1 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت word-spacing در زبان طراحی سی اس اس