ویژگی word-wrap در css شکست کلمه بلند به خط بعد

در این مقاله از سایت آموزی در مجموعه آموزش های صفات سی اس اس به بررسی و تحلیل خاصیت word-wrap در زبان CSS می پردازیم.

ویژگی کاربردی word-wrap در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

ویژگی text-shadow در css سایه دار کردن متن در تگ html

معرفی و کاربرد ویژگی word-wrap در زبان طراحی سی اس اس

به کمک خاصیت word-wrap در CSS3 می توانیم کلماتی با طول بلند که در یک خط جا نمی شوند، را شکسته و در خط بعدی نمایش دهیم.

مقادیر صفت کاربردی word-wrap در زبان طراحی سی اس اس

صفت word-wrap که در زبان طراحی CSS3 معرفی شده است، ۴ مقدار می پذیرد که عبارتند از:

  1. مقدار normal
  2. مقدار break-word
  3. مقدار initial
  4. مقدار inherit

مقدار normal درون خاصیت word-wrap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-wrap را برای یک عنصر html برابر با مقدار normal قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم کلمه بلند در تگ اچ تی ام ال حتی در نقاطی که کلمه جا نمی شود هم در همان خط ادامه یابد و حالت پیش فرض رخ دهد.

در واقع مقدار normal در خاصیت word-wrap به عنوان مقدار پیش فرض محسوب می شود.

[html] p {word-wrap: normal;} [/html]

مقدار break-word درون خاصیت word-wrap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-wrap را برای یک عنصر html برابر با break-word قرار دهیم، در حقیقت می خواهیم کلمه بلند در تگ اچ تی ام ال مربوطه تنها در نقاطی که تعیین شده به خط بعدی بشکند.

[html] p {word-wrap: break-word;} [/html]

ویژگی word-wrap در css شکست کلمه بلند به خط بعد

مقدار initial درون خاصیت word-wrap در زبان css

اگر خاصیت word-wrap را برابر با مقدار initial تعریف کنیم، در حقیقت مقدار پیش فرض این خصوصیت برای تگ html مورد نظر اعمال می شود.

مقدار inherit درون خاصیت word-wrap در زبان سی اس اس

اگر خاصیت word-wrap را برابر با مقدار inherit تعریف کنیم، در واقع تگ html مربوطه خصوصیت مورد نظر را از والد پدری خود به ارث می برد.

ویژگی word-wrap در css شکست کلمه بلند به خط بعد

بررسی خاصیت word-wrap از نظر نسخه زبان طراحی سی اس اس

ویژگی کاربردی word-wrap در سومین نسخه این زبان طراحی یعنی css3 معرفی شده است.

بررسی ساختاری خصوصیت word-wrap در زبان طراحی سی اس اس