پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

در این فیلم آموزشی از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به قسمت دهم پوسته ها در وردپرس می پردازیم. با ما همراه باشید.

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس | پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

در ادامه می توانید فیلم آموزشی قسمت هفتم پوسته ها در وردپرس را تماشا کنید:

 

در این فیلم آموزشی روش سفارشی سازی یک قالب وردپرس را به شما همراهان گرامی سایت آموزی توضیح دادیم.

همانطور که می دانیم سفارشی سازی قالب های وردپرس در همه قالب ها متفاوت است.

ما بسته به امکانات قالب مورد نظر می توانیم به سفارشی سازی قالب وردپرسی بپردازیم.

برخی پوسته های وردپرس از امکانات بیشتر و برخی از امکانات کمتری برای سفارشی سازی برخوردارند.

در این فیلم آموزشی روش کار جهت سفارشی کردن قالب وردپرسی starter را به شما آموزش دادیم.

در جلسه یازدهم و پایانی پوسته ها در وردپرس در مورد فایل های اصلی و مورد نیاز یک قالب استاندارد وردپرس توضیح خواهیم داد.

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

فیلم آموزشی نصب وردپرس روی لوکال هاست

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

لینک دسترسی به فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

فیلم آموزشی نوار ادمین بار پنل وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

لینک دسترسی به فیلم آموزشی منوی پیشخوان در وردپرس

منوی پیشخوان وردپرس + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

فیلم آموزشی منوی بروزرسانی ها در وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی نوشته ها در وردپرس

نوشته ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشی | نوشته ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش هفتم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش هشتم + فیلم آموزشی

نوار ابزار ادیتور نوشته ها در وردپرس + فیلم آموزشی |  نوشته ها در وردپرس بخش نهم + فیلم آموزشی

نوشته ها در وردپرس بخش دهم + فیلم آموزشینوشته ها در وردپرس بخش یازدهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی برگه ها در وردپرس

برگه ها در وردپرس بخش اول + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش دوم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش سوم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش چهارم + فیلم آموزشی

برگه ها در وردپرس بخش پنجم + فیلم آموزشیبرگه ها در وردپرس بخش ششم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی دیدگاه ها در وردپرس

دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشیمدیریت دیدگاه ها در وردپرس + فیلم آموزشی

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی رسانه ها و گالری در وردپرس

رسانه در وردپرس + فیلم آموزشیگالری تصویر در وردپرس + فیلم آموزشی 

ساخت مدیا در گالری وردپرس + فیلم آموزشی

 پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

لینک دسترسی به فیلم های آموزشی پوسته ها در وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت اول + فیلم آموزشیپوسته ها در وردپرس قسمت دوم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت سوم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت چهارم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت پنجم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت ششم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت هفتم + فیلم آموزشی | پوسته ها در وردپرس قسمت هشتم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت نهم + فیلم آموزشی

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس

پوسته ها در وردپرس قسمت دهم + فیلم آموزشی | سفارشی سازی پوسته وردپرس – اختصاصی سایت آموزی