کنترل های HTML5 در تگ input مقدار audio و video

کنترل های HTML5 در تگ input بخش اول را برای استفاده کاربران گرامی سایت آموزی تدارک دیدیم.

قصد داریم کنترل های جدید این تگ را دارای مختلف در چند بخش آموزش دهیم.

تگ input نیز مانند بسیاری از تگ ها در HTML5 خصوصیات جدید گرفته است.

در بخش اول مقادیر و کنترل های Attribute جدید accept را که در HTML5 بر روی تگ input توضیح میدهیم.

کنترل های HTML5 در تگ input مقدار audio و video - سایت آموزی

خاصیت accept و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت جدید که در HTML5 اضافه شده است با ۵ مقدار اصلی بر روی تگ input کنترل دارد.

در حقیقت مقادیر این خصوصیت جدید نوع فایل را که سرور برای کنترل قبول می کند، را مشخص می کند.

این مقادیر به زیرمجموعه هایی از همان نوع اصلی براساس شیوه کنترل تقسیم می شوند.

به عنوان مثال مقادیر ( image/gif ) و ( image/jpeg ) که انواع عکس را مشخص می کند در دسته مقدار اصلی image قرار می گیرد.

همین طور مقدار ( audio/basic ) و ( audio/x-waw ) که انواعی از فایل های صوتی را مشخص می کند در دسته مقدار اصلی audio قرار میگیرد.

۱- مقدار اصلی application :

در این مقدار نوع فایل مورد قبول سرور و کنترلی بر روی تگ input اپلیکیشن می باشد.

زیر مجموعه ها و انواع مقدار اصلی application :

 • application/msexcel
 • application/msword
 • application/pdf
 • application/postscript
 • application/rtf
 • application/x-zip-compressed

۲- مقدار اصلی audio :

در این مقدار نوع فایل مورد قبول سرور و کنترلی بر روی تگ input فایل های صوتی می باشد.

انواع مقدار اصلی audio :  

 • audio/basic
 • audio/x-aiff
 • audio/x-mpeg
 • audio/x-pn/realaudio
 • audio/x-waw

۳- مقدار اصلی image :

در این مقدار نوع فایل مورد قبول سرور و کنترلی بر روی تگ input تصاویر می باشد.

انواع مقدار اصلی image :  

 • image/gif
 • image/jpeg
 • image/tiff
 • image/x-ms-bmp
 • image/x-photo-cd
 • image/x-png
 • image/x-portable-greymap
 • image/x-portable-pixmap
 • image/x-portablebitmap
 • image/x-rgb

۴- مقدار اصلی text :

در این مقدار نوع فایل مورد قبول سرور و کنترلی بر روی تگ input نوشته یا متن می باشد.

انواع مقدار اصلی text :  

 • text/html
 • text/plain

۵- مقدار اصلی video :

در این مقدار نوع فایل مورد قبول سرور و کنترلی بر روی تگ input فایل های ویدیو می باشد.

انواع مقدار اصلی video :  

 • video/quicktime
 • video/x-mpeg2
 • video/x-msvideo

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

کنترل های HTML5 در تگ input مقدار audio و video – اختصاصی سایت آموزی