کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم | autocomplete , autofocus

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم را برای استفاده شما همراهان گرامی سایت آموزی تهیه کردیم.

در بخش دوم با سه خصوصیت جدید دیگر بر روی تگ input آشنا می شویم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم | autocomplete , autofocus

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم | autocomplete , autofocus

در قسمت اول با خصوصیت جدید accept در تگ input آشنا شدیم و مقادیر اون رو براتون معرفی کردم.

تگ input نیز مانند بسیاری از تگ ها در HTML5 خصوصیات جدید گرفته است.

این خاصیت جدید که در HTML5 اضافه شده است با ۵ مقدار اصلی بر روی تگ input کنترل دارد.

در حقیقت مقادیر این خصوصیت جدید نوع فایل را که سرور برای کنترل قبول می کند، را مشخص می کند.

این مقادیر به زیرمجموعه هایی از همان نوع اصلی براساس شیوه کنترل تقسیم می شوند.

در این قسمت هم سه خصوصیت جدید autofocus ، autocomplete و form برای شما دوستان عزیز معرفی می کنم.

خاصیت autocomplete و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت با دو مقدار on و off کنترل خود را بر روی تگ input صورت می دهد.

در حقیقت در مقدار پیش فرض مقدار off را دارد.

مقدار on نشان می دهد تمام یا بخشهایی از فرم ما قابلیت پر شدن اتوماتیک دارد.

در مقدار off تمام فرم به شکل دستی باید پر شود و قابلیت autocomplete رخ نمی دهد.

خاصیت outofocus و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت تنها یک مقدار autofocus دارد و در صورت استفاده از آن کنترل فوکوس اتوماتیک را بر روی تگ input مهیا می کند.

خاصیت form و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت نیز می تواند یک یا چند اسم id که متعلق به فرم مورد نظر است را بر روی تگ input کنترل کند.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش دوم | autocomplete , autofocus – اختصاصی سایت آموزی