کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم متد get در فرم

صفات HTML5 در تگ input بخش پنجم را برای شما کاربران گرامی سایت آموزی آماده کردم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم

در این بخش هم به سه کنترل جدید دیگر HTML5 در تگ input می پردازم.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم متد get در فرم

سه کنترل یا خصوصیت جدید به نام های formnovalidate ، formmethod و placeholder را برای این بخش در نظر گرفتیم.

خاصیت formmethod و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

در برخی فرم ها ممکن است دارای دکمه های submit مختلف باشیم.

و نخواهیم همه آنها متد تگ form را داشته باشد.

لذا در چنین حالتی از یک کنترل مهم در تگ input مورد نظر به نام formmethod استفاده می کنیم.

این خصوصیت می تواند برای برخی تگ های input با type (نوع) submit ، image و … متد ارسال به سرور را تغییر دهد.

یعنی ممکن است برای یک یا دو input روش ارسال به کنترل دلخواه خود تبدیل کنیم.

مثلا فرض کنید یک form متد post دارد ولی در یک input از طریق این کنترل ، متد را به نوع مورد نظر خود مثلا get تغییر دهیم.

مثال زیر نمونه ای از یک فرم می باشد که با خصوصیت formmethod متد بخشی از فرم تغییر کرده است.

[html]<form method=”post”>
<input type=”text”><input type=”submit” formmethod=”get”><input type=”search”><input type=”submit”></form>[/html]

خاصیت formnovalidate و نحوه کنترل آن بر روی تگ input :

این خاصیت نیز در زمانی استفاده می شود که بخشی از فرم را در تگ input نمی خواهیم اعتبارسنجی کنیم.

در این حالت با انتخاب این خصیصه می توانیم تگ input از نظر اعتبارسنجی نشدن با این خاصیت کنترل کنیم.

در شکل زیر توضیحاتی در مورد کنترل های جدید HTML5 در فرم های مختلف آمده است.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم متد get در فرم

خاصیت placeholder و نحوه کنترل آن بر روی تگ input در سند اچ تی ام ال :

این خاصیت زمانی کاربرد دارد که برای تگ input یک type از نوع text را انتخاب می کنیم.

در این حالت می توانیم یک نوشته کم رنگ درون کادر input مورد نظر ایجاد کنیم.

این نوشته نشان می دهد که کادر input مورد نظر را برای چه منظوری باید پر کنید!

مثال زیر کنترل placeholder نشان می دهد که کادر input به منظور سرچ برای شما ساخته شده است.

کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم متد get در فرم

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

کنترل های HTML5 در تگ input بخش پنجم متد get در فرم – اختصاصی سایت آموزی