#35095
sajjad66
مشارکت کننده

استاد چیزی که من ذزک کزذم ار ذو مبحث ریلیشنها و متاها این که ریلیشنها ارتباط ضفحه html
جاری و سند مقصد را ایجاد میکند ولی متاها ارتباط بین صفحه htmlجاری و مولور جستجو را قراهم میکند
ایا این تعریف درست است؟