صفت justify-content در css

صفت justify-content در css محور اصلی main-axis در این [...]

صفت grid-template در css

صفت grid-template در css عرض و چیدمان آیتم grid [...]

صفت grid-template-rows در css

صفت grid-template-rows در css عرض ردیف آیتم grid در [...]

صفت grid-template-columns در css

صفت grid-template-columns در css عرض ستون grid در این [...]

صفت grid-template-areas در css

صفت grid-template-areas در css اسم خاص آیتم grid در [...]

صفت grid-auto-flow در css

صفت grid-auto-flow در css مکان آیتم grid نامشخص در [...]

صفت grid-auto-column در css

صفت grid-auto-columns در css ترک ضمنی ستونی گرید در [...]

صفت grid-auto-rows در css

صفت grid-auto-rows در css ترک ضمنی ردیفی grid در [...]