ویژگی های css

صفت outline-style در css

صفت outline-style در css تعیین سبک خط بیرونی تگ [...]

صفت outline-width در css

صفت outline-width در css تعیین عرض خط بیرونی تگ [...]

صفت outline-offset در css

صفت outline-offset در css فاصله بین outline و border [...]

لیست کامل ویژگی های CSS

لیست کامل ویژگی های CSS | صفات CSS | [...]

صفت outline-color در css

صفت outline-color در css رنگ خط بیرونی در تگ [...]

صفت object-fit در css

صفت object-fit در css تعیین ابعاد محتوای خارج محدوده [...]

صفت order در css

صفت order در css ترتیب نمایش عناصر داخلی آیتم [...]

ویژگی opacity در css

ویژگی opacity در css تعیین شفافیت تگ اچ تی [...]

صفت object-position در css

صفت object-position در css ترازبندی محتوای خارج محدوده در [...]