تگ button در HTML5 بخش دوم spry ، value و translate

عنصز button در HTML5 بخش دوم را برای شما کاربران محترم سایت آموزی تهیه کردیم. با ما همراه باشید.

تگ button در html5

در بخش اول آموزش تگ button در html5 با معرفی این تگ جدید در زبان html با شما همراه بودیم.

در بخش دوم این آموزش به معرفی کلیه ویژگی های عمومی و اختصاصی و رویدادهای تگ button می پردازیم.

در قسمت قبل با تگ button آشنا شدید و دلیل استفاده از آن را در اسناد html دانستید.

تگ button در HTML5 بخش دوم spry ، value و translate - سایت آموزی

در بخش زیر جدول مربوط به کلیه ویژگی های اختصاصی و عمومی و رویدادهای تگ button را ملاحظه می کنید.

 

معرفی کلیه رویدادها ، ویژگی های اختصاصی و عمومی تگ button در یک سند html5

accesskey (صفت اختصاصی)
-aria ( صفت عمومی)
autofocus (صفت اختصاصی)

عنصر button در HTML5 بخش دوم spry ، value و translate اچ تی ام ال

Class ( صفت عمومی)
contenteditable ( صفت عمومی)
contextmenu ( صفت عمومی)
-data (صفت عمومی)
dir (صفت عمومی)
disabled (صفت اختصاصی)
dragable (صفت عمومی)
dropzone (صفت عمومی)
form (صفت اختصاصی)
formaction (صفت اختصاصی)

تگ button در HTML5 بخش دوم spry ، value و translate اچ تی ام ال

formenctype (صفت اختصاصی) 
formmethod (صفت اختصاصی) 
formnovalidate (صفت اختصاصی) 
formtarget (صفت اختصاصی) 
hidden (صفت عمومی)
id (صفت عمومی)
lang (صفت عمومی)
name (صفت اختصاصی)
onBlur (رویداد عمومی فرم) 
onclick (رویداد عمومی موس)
onDblClick (رویداد عمومی موس)
onFocus (رویداد عمومی فرم)
onKeyDown (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyPress (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyUp (رویداد عمومی کیبورد)
onMouseDown (رویداد عمومی موس)
onMouseMove (رویداد عمومی موس)
onMouseOut (رویداد عمومی موس)
onMouseOver (صفت اختصاصی)
onMouseUp (صفت اختصاصی)
role (صفت عمومی)
spellcheck (صفت عمومی)
spry (صفت اختصاصی)
style (صفت عمومی)
tabindex (صفت اختصاصی)

تگ button در HTML5 بخش دوم اچ تی ام ال

title (صفت عمومی)
translate (صفت عمومی)
type (صفت اختصاصی)
Value  (صفت اختصاصی)

در بخش بعدی خاصیت های جدید عنصر button در html5 را توضیح خواهم داد.

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

تگ button در HTML5 بخش دوم spry ، value و translate اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی