تگ button در HTML5 بخش دوم | spry | صفت value | صفت translate

تگ button در HTML5 بخش دوم را برای شما کاربران محترم سایت آموزی تهیه کردیم. با ما همراه باشید.

تگ button در HTML5 بخش دوم

در بخش اول آموزش تگ button در html5 با معرفی این تگ جدید در زبان html با شما همراه بودیم.

در بخش دوم این آموزش به معرفی کلیه ویژگی های عمومی و اختصاصی و رویدادهای تگ button می پردازیم.

در قسمت قبل با تگ button آشنا شدید و دلیل استفاده از آن را در اسناد html دانستید.

تگ button در HTML5 بخش دوم | spry | صفت value | صفت translate

تگ button در HTML5 بخش دوم | spry | صفت value | صفت translate

در بخش زیر جدول مربوط به کلیه ویژگی های اختصاصی و عمومی و رویدادهای تگ button را ملاحظه می کنید.

 

معرفی کلیه رویدادها ، ویژگی های اختصاصی و عمومی تگ button در یک سند html5

accesskey (صفت اختصاصی)
-aria ( صفت عمومی)
autofocus (صفت اختصاصی)
Class ( صفت عمومی)
contenteditable ( صفت عمومی)
contextmenu ( صفت عمومی)
-data (صفت عمومی)
dir (صفت عمومی)
disabled (صفت اختصاصی)
dragable (صفت عمومی)
dropzone (صفت عمومی)
form (صفت اختصاصی)
formaction (صفت اختصاصی)
formenctype (صفت اختصاصی) 
formmethod (صفت اختصاصی) 
formnovalidate (صفت اختصاصی) 
formtarget (صفت اختصاصی) 
hidden (صفت عمومی)
id (صفت عمومی)
lang (صفت عمومی)
name (صفت اختصاصی)
onBlur (رویداد عمومی فرم) 
onclick (رویداد عمومی موس)
onDblClick (رویداد عمومی موس)
onFocus (رویداد عمومی فرم)
onKeyDown (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyPress (رویداد عمومی کیبورد)
onKeyUp (رویداد عمومی کیبورد)
onMouseDown (رویداد عمومی موس)
onMouseMove (رویداد عمومی موس)
onMouseOut (رویداد عمومی موس)
onMouseOver (صفت اختصاصی)
onMouseUp (صفت اختصاصی)
role (صفت عمومی)
spellcheck (صفت عمومی)
spry (صفت اختصاصی)
style (صفت عمومی)
tabindex (صفت اختصاصی)
title (صفت عمومی)
translate (صفت عمومی)
type (صفت اختصاصی)
Value  (صفت اختصاصی)

در بخش بعدی خاصیت های جدید تگ button در html5 را توضیح خواهم داد.

تگ button در HTML5 بخش دوم | spry | صفت value | صفت translate – سایت آموزی