صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما همراهان گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی high می پردازیم. خاصیت high در آخرین نسخه زبان HTML یعنی HTML5 معرفی شده است. صفت high مخصوص تگ meter می باشد.

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی high در سند HTML

ویژگی خصوصی high ، مخصوص تگ meter می باشد.

خاصیت high ، یک ویژگی جدید در سند html است، که در آخرین نسخه آن یعنی HTML5 معرفی شد.

در صورت استفاده از ویژگی خصوصی high در تگ meter ، بالاترین مقدار را براساس محدوده تعیین شده توسط تگ meter مشخص می کنیم.

مثال در مورد ویژگی خصوصی high درون تگ meter

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

همانطور که در مثال بالا می بینید، بالاترین مقدار در نوار ساخته شده توسط تگ meter ، از طریق صفت high و مقدار 90 ، تعیین شده است.

بررسی ویژگی خصوصی high در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی high یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML4.01 و نسخه های قدیمی تر وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی high درون تگ meter

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

تگ های جدید HTML5 | عناصر جدید HTML5 | معرفی لیست تگ های HTML5

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high | صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high

صفت خصوصی high در HTML5 | صفت high در تگ meter | ویژگی high – اختصاصی سایت آموزی