صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران محترم به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی low می پردازیم. صفت low مخصوص تگ meter می باشد. ویژگی low در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter

صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter | صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی low در سند HTML

خاصیت low مخصوص تگ meter درون سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی low در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

ویژگی خصوصی low رنجی که به عنوان یک مقدار کم مطرح شده را مشخص می کند.

مقدار صفت low درون تگ meter بایستی بیشتر از مقدار صفت min درون تگ meter باشد.

همچنین مقدار خصوصیت low نیز بایستی کمتر از مقادیر صفت high و صفت max درون تگ meter باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی low درون تگ meter

همانطور که در مثال بالا ملاحظه می نمایید مقدار صفت low بیشتر از صفت min می باشد. همچنین مقدار ویژگی خصوصی low نسبت به مقادیر صفات high و max درون تگ meter کمتر است.

بررسی ویژگی low در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی عمومی low در نسخه HTML5  برای تگ جدید meter معرفی شده است. و در HTML4.0.1 و نسخه های قدیمی تر وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی low درون تگ meter

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter

صفت خصوصی low در HTML5 | صفت low در تگ meter – اختصاصی سایت آموزی