صفت خصوصی muted در HTML5 صفت muted تگ video و audio

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی muted در سند html می پردازیم. صفت muted مخصوص تگ audio و تگ video می باشد. ویژگی muted در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی muted در HTML5 صفت muted تگ video و audio - سایت آموزی

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند HTML

خاصیت muted مخصوص تگ audio و تگ video در سند html می باشد. ویژگی اختصاصی muted در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

ویژگی muted یک صفت بیتی و یک صفت boolean است. صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود. مثلا استفاده از ویژگی muted برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد. در صورت استفاده از خاصیت muted برای تگ audio و یا تگ video ، در فایل صوتی یا تصویری مورد نظر دکمه خروجی صدا ، خاموش می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی muted درون تگ video

<video controls muted>
       <source src=”movie.mp4″ type=”video/mp4″>
       <source src=”movie.ogg” type=”video/ogg”>
       Your browser does not support the video tag.
</video>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

مثال در مورد استفاده از ویژگی muted درون تگ audio

<audio controls muted>
       <source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
       <source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
       Your browser does not support the audio element.
</audio>

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی muted در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی muted یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت با HTML5 و CSS3 و jQuery

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی muted در تگ video و تگ audio

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی muted در HTML5 صفت muted تگ video و audio – اختصاصی سایت آموزی