صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما کاربران گرامی به معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی muted در سند html می پردازیم. صفت muted مخصوص تگ audio و تگ video می باشد. ویژگی muted در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است.

صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio

صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio | صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio

معرفی و کاربرد ویژگی خصوصی multiple در سند HTML

خاصیت muted مخصوص تگ audio و تگ video در سند html می باشد.

ویژگی اختصاصی muted در نسخه جدید HTML5 معرفی شده است. و در نسخه های قبلی html وجود نداشت.

ویژگی muted یک صفت بیتی و یک صفت boolean است.

صفت بیتی به معنی این است که تعریف آن صفت بدون مقدار انجام می شود.

مثلا استفاده از ویژگی muted برای اجرای عملیات آن کافی است. و به value یا مقدار نیازی ندارد.

در صورت استفاده از خاصیت muted برای تگ audio و یا تگ video ، در فایل صوتی یا تصویری مورد نظر دکمه خروجی صدا ، خاموش می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی muted درون تگ video

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

مثال در مورد استفاده از ویژگی muted درون تگ audio

خروجی کد در مرورگر اینترنتی

بررسی ویژگی muted در سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی muted یک صفت جدید در HTML5 است. و در HTML 4.0.1 وجود ندارد.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی muted در تگ video و تگ audio

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio

صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio

صفت خصوصی muted در HTML5 | صفت muted در تگ video تگ audio – اختصاصی سایت آموزی