صفت خصوصی rows در HTML تعداد خطوط ردیف textarea

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی rows در سند html می پردازیم. ویژگی rows ، می تواند تعداد خطوط ردیف متن در یک جعبه متن textarea را تعیین کند.

صفت اختصاصی rows ، مخصوص تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی rows در HTML تعداد خطوط ردیف textarea

معرفی ویژگی خصوصی rows در سند اچ تی ام ال

ویژگی اختصاصی rows ، می تواند تعداد خطوط ردیف متن در یک جعبه متن textarea را تعیین کند.

ویژگی rows یک مقدار ( value ) می گیرد. که این مقدار عددی ، تعیین کننده تعداد خطوط ردیف متن در تگ textarea می باشد.

صفت اختصاصی rows ، مخصوص تگ textarea می باشد.

نکته مهم

اندازه ناحیه متن یا جعبه پیغام textarea را می توانید با زبان CSS ، از طریق خصوصیت width ( عرض ) و خصوصیت height ( ارتفاع ) نیز مشخص نمایید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rows درون تگ textarea

[html]<textarea rows=”4″ cols=”50″>
At siteamoozi.com you will learn how to make a website. We offer free tutorials in all web development technologies.
</textarea>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی rows درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی rows ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی rows

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی rows در HTML تعداد خطوط ردیف textarea – اختصاصی سایت آموزی