صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی صفت اختصاصی rows در سند html می پردازیم. ویژگی rows ، می تواند تعداد خطوط ردیف متن در یک جعبه متن textarea را تعیین کند.

صفت اختصاصی rows ، مخصوص تگ textarea می باشد.

صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea

صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea | صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea | صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea | صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea | صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea | صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea

معرفی ویژگی خصوصی rows در سند HTML

ویژگی اختصاصی rows ، می تواند تعداد خطوط ردیف متن در یک جعبه متن textarea را تعیین کند.

ویژگی rows یک مقدار ( value ) می گیرد. که این مقدار عددی ، تعیین کننده تعداد خطوط ردیف متن در تگ textarea می باشد.

صفت اختصاصی rows ، مخصوص تگ textarea می باشد.

نکته مهم

اندازه ناحیه متن یا جعبه پیغام textarea را می توانید با زبان CSS ، از طریق خصوصیت width ( عرض ) و خصوصیت height ( ارتفاع ) نیز مشخص نمایید.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی rows درون تگ textarea

بررسی ویژگی خصوصی rows درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی rows ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی rows

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea

صفت خصوصی rows در HTML | صفت rows در تگ textarea – اختصاصی سایت آموزی