صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت src در سند html می پردازیم. ویژگی src ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند.

خاصیت src ، مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ script ، تگ source ، تگ track  و تگ video می باشد.

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی src در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی  src ، محل URL یا آدرس اینترنتی منبع خارجی را مشخص می کند.

خاصیت src ، مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ script ، تگ source ، تگ track  و تگ video می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ audio

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ  embed

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ iframe

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ img

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ input

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ script

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ source

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ track

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ video

بررسی ویژگی خصوصی src درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی src ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی src

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی – اختصاصی سایت آموزی