صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت src در سند html می پردازیم. ویژگی src ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند. خاصیت src ، مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ script ، تگ source ، تگ track  و تگ video می باشد.

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی src در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی  src ، محل URL یا آدرس اینترنتی منبع خارجی را مشخص می کند. خاصیت src ، مخصوص تگ audio ، تگ embed ، تگ iframe ، تگ img ، تگ input ، تگ script ، تگ source ، تگ track  و تگ video می باشد.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ audio

<audio src=”horse.ogg” controls>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ  embed

<embed src=”helloworld.swf”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ iframe

<iframe src=”/default.asp”></iframe>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ img

<img src=”smiley.gif” alt=”Smiley face”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
<input type=”image” src=”submit.gif” alt=”Submit”>
</form>

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ script

<script src=”myscripts.js”></script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ source

<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ track

<video width=”320″ height=”240″ controls>
<source src=”forrest_gump.mp4″ type=”video/mp4″>
<source src=”forrest_gump.ogg” type=”video/ogg”>
<track src=”subtitles_en.vtt” kind=”subtitles” srclang=”en” label=”English”>
<track src=”subtitles_no.vtt” kind=”subtitles” srclang=”no” label=”Norwegian”>
</video>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی src درون تگ video

<video src=”movie.ogg” controls>
Your browser does not support the video tag.
</video>

بررسی ویژگی خصوصی src درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی src ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی src

تگ html
audio ۴.۰ ۹.۰ ۳.۵ ۴.۰ ۱۰.۵
embed بله بله بله بله بله
iframe بله بله بله بله بله
img بله بله بله بله بله
input ۱.۰ ۲.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰
script بله بله بله بله بله
source ۴.۰ ۹.۰ ۳.۵ ۴.۰ ۱۰.۵
track ۱۸.۰ ۱۰.۰ ۳۱.۰ ۶.۰ ۱۵.۰
video ۴.۰ ۹.۰ ۳.۵ ۴.۰ ۱۰.۵

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی src در HTML آدرس اینترنتی منبع خارجی – اختصاصی سایت آموزی