صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srcset در سند html می پردازیم. ویژگی srcset ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند.

خاصیت srcset ، مخصوص تگ img و تگ source می باشد.

صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source

صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source | صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source | صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source | صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source | صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source | صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source

معرفی ویژگی خصوصی srcset در سند HTML

ویژگی خصوصی  srcset ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند.

خصوصیت srcset زمانی مورد نیاز است که از تگ source درون تگ picture استفاده شود.

صفت خصوصی srcset به تازگی در سند HTML5 معرفی شده است و در نسخه های قبلی زبان HTML وجود نداشته است.

خاصیت srcset ، مخصوص تگ img و تگ source می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srcset درون تگ source

بررسی ویژگی خصوصی srcset درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srcset ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srcset

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی srcset در HTML صفت srcset تگ img تگ source – اختصاصی سایت آموزی