صفت خصوصی srcset در HTML آدرس url تگ img و source

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت srcset در سند html می پردازیم. ویژگی srcset ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند.

خاصیت srcset ، مخصوص تگ img و تگ source می باشد.

صفت خصوصی srcset در HTML آدرس url تگ img و source - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی srcset در سند اچ تی ام ال

ویژگی خصوصی  srcset ، نشانی اینترنتی تصویر یا url را برای استفاده در موقعیت های مختلف مشخص می کند.

خصوصیت srcset زمانی مورد نیاز است که از تگ source درون تگ picture استفاده شود.

صفت خصوصی srcset به تازگی در سند HTML5 معرفی شده است و در نسخه های قبلی زبان HTML وجود نداشته است.

خاصیت srcset ، مخصوص تگ img و تگ source در اسناد اچ تی ام ال می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی srcset درون تگ source

[html]<picture>
<source media=”(min-width: 650px)” srcset=”img_pink_flowers.jpg”>
<source media=”(min-width: 465px)” srcset=”img_white_flower.jpg”>
<img src=”img_orange_flowers.jpg” alt=”Flowers” style=”width:auto;”>
</picture>[/html]

بررسی ویژگی خصوصی srcset درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی srcset ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی srcset

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی srcset در HTML آدرس url تگ img و source – اختصاصی سایت آموزی