صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی خاصیت step در سند html می پردازیم. ویژگی step ، فواصل اعداد صحیح را برای تگ input مشخص می کند.

خاصیت step ، مخصوص تگ input می باشد.

صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input

صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input | صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input

معرفی ویژگی خصوصی step در سند HTML

ویژگی خصوصی  step ،  فواصل اعداد صحیح را برای تگ input مشخص می کند.

مثلا اگر step برابر با 3 باشد. اعداد مورد نظر دارای قاعده زیر هستند:

-3، 0، 3، 6

خصوصیت step را می توان با ویژگی های حداکثر و حداقل برای ایجاد طیف وسیعی از مقادیر قانونی مورد استفاده قرار داد.

خاصیت step با انواع ورودی های زیر کار می کند:

شماره، محدوده، تاریخ، زمان، محلی، ماه، زمان و هفته

خاصیت step ، مخصوص تگ input می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی step درون تگ input

بررسی ویژگی خصوصی step درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی step ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی step

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی step در HTML | صفت step در تگ input – اختصاصی سایت آموزی