صفت خصوصی type در HTML تعیین نوع تگ اچ تی ام ال

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی type در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی type مقداری جهت تعیین نوع تگ های html که مخصوص این صفت هستند، به کار می رود. خاصیت type درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ embed ، تگ input ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source و تگ style می باشد.

صفت خصوصی type در HTML تعیین نوع تگ اچ تی ام ال - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی type در سند اچ تی ام ال

خصوصیت type ، مقداری جهت تعیین نوع تگ های html که مخصوص این صفت هستند، به کار می رود. خاصیت type درون تگ button نوع دکمه را مشخص می کند. ویژگی خصوصی type ، نوع تگ input ، جهت نمایش فیلد ساخته شده توسط این تگ درون فرم html مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خصوصیت type درون تگ embed ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source ، تگ  و Style جهت تعیین نوع محتوای رسانه ایMIME type ) آنها به کار می رود. ویژگی type درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ embed ، تگ input ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source و تگ style می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ button

<form action=”/action_page.php” method=”get”>
First name: <input type=”text” name=”fname”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname”><br>
<button type=”submit” value=”Submit”>Submit</button>
<button type=”reset” value=”Reset”>Reset</button>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ embed

<embed src=”helloworld.swf” type=”application/vnd.adobe.flash-movie”>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
Username: <input type=”text” name=”usrname”><br>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ link

<head>
<link rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”theme.css”>
</head>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ object

<object width=”400″ height=”400″ data=”helloworld.swf” type=”application/vnd.adobe.flash-movie”></object>

صفت خصوصی type در HTML تعیین نوع تگ اچ تی ام ال

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ script

<script type=”text/javascript”>
document.getElementById(“demo”).innerHTML = “Hello JavaScript!”;
</script>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ source

<audio controls>
<source src=”horse.ogg” type=”audio/ogg”>
<source src=”horse.mp3″ type=”audio/mpeg”>
Your browser does not support the audio element.
</audio>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ style

<style type=”text/css”>
h1 {color:red;}
p {color:blue;} 

</style>

بررسی ویژگی خصوصی type درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی type ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی type

تگ html
button بله بله بله بله بله
embed بله بله بله بله بله
input بله بله بله بله بله
link بله بله بله بله بله
object بله بله بله بله بله
script بله بله بله بله بله
source ۴.۰ ۹.۰ ۳.۵ ۴.۰ ۱۰.۵
style بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی type در HTML تعیین نوع تگ اچ تی ام ال – اختصاصی سایت آموزی