صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی type در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی type مقداری جهت تعیین نوع تگ های html که مخصوص این صفت هستند، به کار می رود.

خاصیت type درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ embed ، تگ input ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source و تگ style می باشد.

 

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html | صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

معرفی ویژگی خصوصی type در سند HTML

خصوصیت type ، مقداری جهت تعیین نوع تگ های html که مخصوص این صفت هستند، به کار می رود.

خاصیت type درون تگ button نوع دکمه را مشخص می کند.

ویژگی خصوصی type ، نوع تگ input ، جهت نمایش فیلد ساخته شده توسط این تگ درون فرم html مشخص می کند.

خصوصیت type درون تگ embed ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source ، تگ  و Style جهت تعیین نوع محتوای رسانه ایMIME type ) آنها به کار می رود.

ویژگی type درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ embed ، تگ input ، تگ link ، تگ object ، تگ script ، تگ source و تگ style می باشد.

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ button

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ embed

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ link

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ object

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ script

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ source

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی type درون تگ style

بررسی ویژگی خصوصی type درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی type ، در نسخه HTML5 و HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود داشته و پشتیبانی می شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی type

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html

صفت خصوصی type در HTML صفت type در زبان طراحی html – اختصاصی سایت آموزی