صفت خصوصی value در HTML تعیین مقدار در تگ مخصوص

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی value در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی value می تواند یک مقدار به تگ های مخصوص این صفت اضافه کند.

خاصیت value درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ input ، تگ meter ، تگ li ، تگ option ، تگ progress و تگ param می باشد. ویژگی value یک صفت جدید در HTML5 است و در HTML4.01 وجود ندارد.

صفت خصوصی value در HTML تعیین مقدار در تگ مخصوص - سایت آموزی

معرفی ویژگی خصوصی wrap در سند HTML

خصوصی value ، می تواند یک مقدار به تگ های مخصوص این صفت اضافه کند. خصوصیت value درون تگ button ، تگ input و تگ option ، مقدار اولیه یا از پیش تعریف شده را مشخص می کند.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

خاصیت value در تگ li که در داخل لیست های شمارشی یا مرتب تعریف شده است، یک شماره تعیین می کند که آیتم های لیست بعدی از آن به بعد مقدارشان افزایش می یابد. خصوصیت value در تگ meter ، مقدار فعلی سنجش را مشخص می کند.

ویژگی value برای تگ progress مشخص می کند چقدر از کار تکمیل شده است. خاصیت value برای تگ param ، مقدار پارامتر را مشخص می کند. ویژگی value درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ input ، تگ meter ، تگ li ، تگ option ، تگ progress و تگ param می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ button

<form action=”/action_page.php” method=”get”>
Choose your favorite subject:
<button name=”subject” type=”submit” value=”fav_HTML”>HTML</button>
<button name=”subject” type=”submit” value=”fav_CSS”>CSS</button>
</form>
مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ input

<form action=”/action_page.php”>
First name: <input type=”text” name=”fname” value=”John”><br>
Last name: <input type=”text” name=”lname” value=”Doe”><br>
<input type=”submit” value=”Submit form”>
</form>
مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ li

<ol>
<li value=”100″>Coffee</li>
<li>Tea</li>
<li>Milk</li>
<li>Water</li>
<li>Juice</li>
<li>Beer</li>
</ol>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ meter

<meter min=”0″ low=”40″ high=”90″ max=”100″ value=”95″></meter>
مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ option

<form action=”/action_page.php”>
<select name=”cars”>
<option value=”volvo”>Volvo XC90</option>
<option value=”saab”>Saab 95</option>
<option value=”mercedes”>Mercedes SLK</option>
<option value=”audi”>Audi TT</option>
</select>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</form>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ progress

<progress value=”22″ max=”100″></progress>

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ param

<object data=”horse.wav”>
<param name=”autoplay” value=”true”>
</object>

بررسی ویژگی خصوصی value درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی value ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

برای متخصص شدن در طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

دوره فوق حرفه ای طراحی سایت فروشگاهی با وردپرس پروژه محور

برای متخصص شدن در طراحی بخش Front End سایت روی لینک زیر کلیک کن و تو دوره ثبت نام کن:

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی value

تگ html
button بله بله بله بله بله
input ۱.۰ ۲.۰ ۱.۰ ۱.۰ ۱.۰
li بله بله بله بله بله
meter ۸.۰ ۱۳.۰ ۶.۰ ۶.۰ ۱۱.۰
option بله بله بله بله بله
progress ۸.۰ ۱۰.۰ ۱۶.۰ ۶.۰ ۱۱.۰
param بله بله بله بله بله

پیوندهای کاربردی و مفید

تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های اچ تی ام ال در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های اچ تی ام ال در W3school

ویژگی های CSS در سایت آموزی

ویژگی های CSS در W3schools

صفت خصوصی value در HTML تعیین مقدار در تگ مخصوص – اختصاصی سایت آموزی