صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

در این مقاله از سایت آموزی جهت استفاده شما عزیزان به معرفی ویژگی value در سند html می پردازیم. ویژگی خصوصی value می تواند یک مقدار به تگ های مخصوص این صفت اضافه کند.

خاصیت value درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ input ، تگ meter ، تگ li ، تگ option ، تگ progress و تگ param می باشد.

ویژگی value یک صفت جدید در HTML5 است و در HTML4.01 وجود ندارد.

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button | صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

معرفی ویژگی خصوصی wrap در سند HTML

خصوصی value ، می تواند یک مقدار به تگ های مخصوص این صفت اضافه کند.

خصوصیت value درون تگ button ، تگ input و تگ option ، مقدار اولیه یا از پیش تعریف شده را مشخص می کند.

خاصیت value در تگ li که در داخل لیست های شمارشی یا مرتب تعریف شده است، یک شماره تعیین می کند که آیتم های لیست بعدی از آن به بعد مقدارشان افزایش می یابد.

خصوصیت value در تگ meter ، مقدار فعلی سنجش را مشخص می کند.

ویژگی value برای تگ progress مشخص می کند چقدر از کار تکمیل شده است.

خاصیت value برای تگ param ، مقدار پارامتر را مشخص می کند.

ویژگی value درون سند HTML ، مخصوص تگ button ، تگ input ، تگ meter ، تگ li ، تگ option ، تگ progress و تگ param می باشد.

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ button

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ input

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ li

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ meter

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ option

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ progress

مثال در مورد استفاده از ویژگی خصوصی value درون تگ param

بررسی ویژگی خصوصی value درون سند html 4.0.1 و HTML5

ویژگی خصوصی value ، در نسخه HTML5 معرفی شده است. و در HTML4.01 و نسخه های قبلی وجود نداشته و پشتیبانی نمی شود.

پشتیبانی مرورگرهای اینترنتی از ویژگی خصوصی value

پیوندهای مهم و کاربردی

تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های جدید HTML5 در سایت آموزی

صفات تگ های HTML در سایت آموزی

تگ های منسوخ شده HTML5 در سایت آموزی

تگ های block level و inline level در سایت آموزی

تگ های HTML در W3school

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button

صفت خصوصی value در HTML | صفت value در تگ button – اختصاصی سایت آموزی